Recursos

Una vegada que el/la ciutadà/na ha estat atès/a per un/a professional del servei, i s'ha pogut conèixer i valorar la situació de la persona - per tant s'han registrat actuacions, demandes i s'han detectat problemàtiques-  es pot decidir, en funció d'aquesta valoració, si s'escau proposar l'atorgament d'un recurs (servei, econòmic, tecnològic, ..). Aquesta valoració pot ser independent o complementària a un pla d'intervenció.

Tot i així, un persona, que no ha estat atesa per serveis socials, pot realitzar una sol·licitud directa d'un recurs per altres vies (targeta d'aparcament, beques de menjador, beques de casal d'estiu, ...), En aquest cas, caldrà citar a la persona per poder conèixer la situació i valorar si s'escau o no l'atorgament del recurs i, per tant, es recomana iniciar el procés de registre a Hèstia des de zero.

L'Hèstia permet registrar els recursos  basant-se en gran part de la cartera de serveis socials. Alhora incorpora altres prestacions relacionades amb altres àmbits, com són ensenyament (beques menjador), o noves prestacions que s'han incorporat a la llista de recursos disponibles.

Els tipus de recursos que es poden assignar a Hèstia són:

Els recursos tenen un estat vinculat que pot ser:

 • Preassignat: s’han realitzat els tràmits pertinents per a la sol·licitud del recurs, però encara no es coneix el resultat d’aquesta. Es mostren en color groc, per tal d’identificar clarament quins recursos estan pendents de resolució o d’alguna informació.
 • Concedit: el servei, prestació, etc... ha estat concedit.
 • Denegat: el servei, prestació, etc... no ha estat concedit.

Afegir un recurs

Per afegir un recurs cal fer clic en el botó “Afegir”, corresponent de la pestanya de persones vinculades.

Seguidament s'obrirà el formulari per poder generar un recurs, indicant:

 • Tipus de prestació: segons els tres grans tipus de la Cartera de Recursos 2010-2011 (Prestacions de Serveis, Prestacions econòmiques i Prestacions Tecnològiques), a més de dos tipus més de recursos consensuats per les entitats (Derivacions a altres serveis de la xarxa i Projectes)
 • Subtipus: depèn del tipus de prestació que s’ha escollit prèviament.
 • Recurs: prestació concreta sol·licitada.
 • Entitat: Ens que presta el recurs escollit.
 • Import: cost de la prestació concreta.
 • Estat: situació en què es troba l'assignació del recurs (preassignat, concedit o denegat). En el moment que es marqui l'estat concedit, Hèstia generarà, automàticament, una actuació concreta, tipificada prèviament, segons el recurs que s'atorgui. Aquesta tipologia d'actuacions es correspon amb el tipus d'actuació recollida a la variable "Nombre d'usuaris atesos per sectors d'intervenció del RUDEL" - informació/orientació, ajuda a domicili, suport a la unitat convivencial, allotjament alternatiu i prevenció-.
 • Data d'Inici: data en què comença la prestació.
 • Data de Fi: data de finalització de la prestació. Per defecte, l'Hèstia omple la data de finalització informant del darrer dia de l'any. Cal tenir en compte aquest automatisme de cara a prestacions de llarga durada, o bianuals, donat que si no s'allarga aquest període, no comptabilitzarà el recurs com a vigent un cop hagi finalitzat. Això pot repercutir a explotacions de dades, a memòries, etc... .
 • Àmbit: àmbit d'intervenció relacionat amb aquest recurs
 • Beneficiaris: persones, de les vinculades a l'expedient, que es beneficien de l'atorgament del recurs.
 • Vinculació amb una actuació anterior: possibilitat de relacionar el recurs amb l'actuació concreta on s'ha treballat, valorat, o que justifica la proposta de l'atorgament del recurs.

És important seleccionar si el recurs beneficia tan sols a la persona seleccionada, o a d’altres persones de les vinculades a l’expedient. En cas que el recurs que es registra beneficiï a més persones, caldrà seleccionar a quines a través del checkbox  de “Selecció”, o bé a  “Tots”. Si  aquest només beneficia a la persona seleccionada, caldrà marcar-la així, escollint l'opció “Titular” a l’apartat de “BENEFICIARIS”. Aquest apartat també és important alhora de comptabilitzar al RUDEL, tant en les persones ateses pels SSB, com a la variable de les prestacions d'urgència social.

Una vegada s’hagin omplert tots els camps, cal prémer el botó “Guarda” per tal que el recurs quedi registrat.

En el cas que es vulgui afegir el mateix recurs a més d’una persona de les vinculades de l’expedient, prèviament a afegir-la, caldrà seleccionar les persones a les que es vol afegir aquest recurs, a través de la casella de selecció que es troba al costat del nom de la fitxa vinculada. Seguidament, s’activarà la botonera per tal de poder afegir qualsevol objecte (actuacions, demandes, problemàtiques i recursos).

En crear un nou recurs 1.1.2.1. Servei d’ajuda a domicili, i només en aquest cas, apareixerà l’opció obligatòria que ens farà escollir entre “SAD Social” o “SAD Dependència”.

En cas que l’opció es canviï, per exemple de “SAD Social” a “SAD Dependència”, aquesta modificació queda auditada, per tal de poder obtenir un historial de les modificacions d’aquest recurs que permetin conèixer quins han estat aquests canvis.

Aquesta consulta la podrà fer el professional que disposi de rol de Coordinador/a, des de la pestanya de Registres ubicada a CONFIGURACIÓ.

Consultar i/o modificar un recurs

A través de les pestanya de “Recursos” el/la professional tècnic/a podrà visualitzar i/o accedir als recursos registrats a les persones vinculades de l’expedient.

La llista de recursos registrats estan ordenades, per defecte, partint del darrer recurs que qualsevol dels professionals que treballa amb l’expedient ha registrat, tot i que en qualsevol moment es pot modificar aquest ordre prement sobre la capçalera de la columna.

El/la professional té a la seva disposició el filtre l'estat del recurs, per tal de facilitar la consulta dels mateixos. Aquest filtre permet mostrar els recursos segons els següents estats:

 • Tots: Vigents i caducats
 • Vigents: prestacions "actives" en la data què es fa la consulta.
 • Caducats: prestacions que el dia de la consulta ja no estan vigents.

Per a aplicar el filtre serà necessari prémer el botó “Carregar”.

Per a accedir i/o editar un recurs concret, caldrà clicar a sobre del mateix recurs. En el cas de fer alguna modificació s'han de desar els canvis.

En cas que calgui eliminar un recurs que s’hagi creat per error utilitzarem el botó per eliminar que es troba a la filera corresponent. Aquesta funcionalitat només la tenen habilitada els/les coordinadors/es, i alguns tècnics habilitats per aquest últims.

Recursos de Pobresa Energètica

Com registrar els recursos 2.3.7 de Prestacions d’urgència social per a subministraments d’habitatge

Si les persones afectades no són usuàries dels nostres serveis, s’haurà d’obrir fitxa personal de tots els membres de la unitat familiar o nucli residencial i vincular tots els membres a l’expedient, prèvia recollida del consentiment d'ús de les dades signat inicial.

El professional haurà d’elaborar l’Informe de valoració, ja sigui positiu o negatiu. Per tal de poder comptabilitzar els tipus de recursos específics que es gestionen i es valoren, siguin aquests positius o negatius, s’ha creat un tràmit específic per a cadascun d’ells i la seva resolució (positiu o negatiu). Es poden trobar a l’apartat de “Tràmits”, de tipus “Generalitat” i àmbit “Família”. Són els següents:

informe de valoració pot ser:

 • Positiu: s’ha de registrar com “Concedit” (tot i ser positiva la valoració, es pot donar el cas que fos denegat per manca de pressupost,...)
 • Negatiu: s’ha de registrar com “Denegat”. Apareixerà un desplegable amb els possibles motius de denegació:
  • Denegació per superació ingressos màxims establerts per rebre l’ajut
  • Manca de pressupost de l’ens local
  • Canvi de domicili de la persona/família interessada
  • Impossibilitat de contactar amb la persona interessada
  • Altres motius

Un cop seleccionat el tràmit desitjat i donat d’alta, es registrarà un recurs 1.1.1. “Servei bàsic d’atenció social” automàticament.

A continuació haurem de donar d’alta el recurs necessari, escollint-lo entre les noves modalitats disponibles del 2.3.7  (aigua, llum, gas o llum i gas en factura combinada):

En aquest recurs 2.3.7. és obligatori seleccionar:

 1. els beneficiaris
 2. estat “concedit” o “denegat”
 3. import
 4. entitat (administració local, empresa tercer sector,...)
 5. periodicitat de les mensualitats pendents:
  1. igual o inferior a 4 mesos
  2. més de 4 mesos
 6. si la sol·licitud d’aquest recurs ha sigut l’origen i la causa de l’expedient
 7. si els beneficiaris del recurs són “nous” usuaris dels SSB com a conseqüència de la pobresa energètica
 8. quin ha estat el canal d’accés dels usuaris al SSB

Dades de Pobresa energètica

La fitxa corresponent a aquests ajuts d’urgència per a subministraments està accessible al mòdul de memòries de l’Hèstia (pdf editable com la resta de Fitxes RUDEL)