Molts dels tràmits estan vinculats internament amb una prestació o recurs, per tant, quan es crea un tràmit, a més de crear-se l’actuació indicada en el punt anterior, també es crea un recurs automàtic en estat “Preassignat”.

Uns quants exemples de vinculacions tràmit–recurs serien:

 TRÀMIT  RECURS QUE ES CREA
SOL. DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA I DEL DRET ALS SERVEIS I PRESTACIONS VINCULADES 1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència
SOL. DE REVISIÓ DE RECONEIXEMENT DE GRAU I NIVELL DE DEPENDÈNCIA 1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència
SOL. DEL SERVEI D’ATENCIÓ PRECOÇ 1.2.5.1 Servei d’atenció precoç
SOL. D’ORIENTACIÓ A SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DEL INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 1.2.6.1.1.1 Servei d’orientació
SOL. D’ORIENTACIÓ A SERVEIS RESIDENCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DEL INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 1.2.6.1.1.1 Servei d’orientació
SOL. DE VALORACIÓ I/O ORIENTACIÓ PER A L’ACCÉS A SERVEIS SOCIOLABORALS 1.2.6.1.1.1 Servei d’orientació
SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE LA DISCAPACITAT 1.2.6.1.1.2 Servei de valoració
SOL. DE REVISIÓ DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE LA DISCAPACITAT 1.2.6.1.1.2 Servei de valoració
SOL·LICITUD DACCÉS A SERVEIS RESIDENCIALS I CENTRES DE DIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE LINSTITUT CATALÀ DASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 1.2.6.2 Serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual
SOL·LICITUD DEL PROGRAMA DE PRESTACIONS PER A LACCÉS ALS SERVEIS DHABITATGES PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL DE LINSTITUT CATALÀ DASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS PER A LANY 2012 1.2.7.1 Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
SOL. DEL PROGRAMA DE PRESTACIONS PER A L’ACCÉS ALS SERVEIS D’HABITATGES PER A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA SOCIAL DERIVADA DE MALALTIA MENTAL DE L’ICASS PER A L’ANY 2010 1.2.7.1 Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES JOVES EXTUTELADES 2.1.1 Prestació per a joves extutelats/ades
SOL. DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2.1.2 Pensió no contributiva per jubilació
SOL. DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL 2.1.3 Pensió no contributiva per invalidesa
SOL. DE LA PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA 2.1.4 Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
SOL. DE LA PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA 2.1.4 Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
SOL. DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER AL MANTENIMENT DE NECESSITATS BÀSIQUES. 2.1.4 Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
SOL. DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER AL MANTENIMENT DE LES DESPESES DE LA LLAR PER A DETERMINATS COL·LECTIUS 2.1.6 Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
SOL. DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA QUE VIUEN EN UN HABITATGE DE LLOGUER 2.1.6 Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

 

TRÀMIT RECURS QUE ES CREA
SOL. DE COMPLEMENT PER A TITULARS DE PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA QUE VIUEN EN UN HABITATGE DE LLOGUER 2.1.6 Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col•lectius
SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ A LACOLLIMENT DUNA PERSONA MENOR DEDAT TUTELADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA (ACOLLIMENT SIMPLE EN FAMÍLIA ALIENA / ACOLLIMENT PREADOPTIU DE MENORS AMB DISCAPACITAT) 2.1.7 Prestació per a l’acolliment d’una persona menor d’edat tutelada per la Generalitat
SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA A L’ACOLLIMENT D’UNA PERSONA MENOR D’EDAT TUTELADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MESURA DACOLLIMENT EN FAMÍLIA EXTENSA 2.1.7 Prestació per a l’acolliment d’una persona menor d’edat tutelada per la Generalitat
SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER UNIVERSAL PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT MÚLTIPLE 2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
SOL·LICITUD DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER UNIVERSAL PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT MÚLTIPLE 2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
SOL·LICITUD DAJUT PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT, SOTMÈS AL NIVELL DINGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR PER A LANY 2011 2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
SOL·LICITUD DAJUT PER PART, ADOPCIÓ, TUTELA O ACOLLIMENT, SOTMÈS AL NIVELL DINGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR PER A LANY 2012 2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
SOL. D’ACREDITACIÓ DUN GOS D’ASSISTÈNCIA I LA UNITAT DE VINCULACIÓ 3.1.1 Ajudes per la mobilitat i el transport
SOL. D’AJUT ECONÒMIC DE MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2.5.1. Renda activa d’inserció (RAI)
SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ ECONÒMICA PER A PERSONES MENORS D’EDAT EN SITUACIÓ DE RISC (ARTICLE 22 BIS LLEI 13/2006) 2.5.2. Prestació per menors d’edat en situació de risc
SOL. DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DEL PLA D’AJUDA AL RETORN 2.5.3. Pla d’ajuda al retorn
SOL. DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT 2.6.1. Carnet de discapacitat
SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 2.6.2. Carnet de família nombrosa
SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 2.6.2. Carnet de família nombrosa
SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL 2.6.3. Carnet de família monoparental
SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL 2.6.3. Carnet de família monoparental
SOL. DE LA TARGETA D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 2.6.4 Targeta d’aparcament per discapacitats
SOL·LICITUD DE LA TARGETA D’APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 2.6.4 Targeta d’aparcament per discapacitats
SOL·LICITUD DINFORME DADEQUACIÓ DE LHABITATGE PER RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA EN VIRTUT DEL REAGRUPAMENT FAMILIAR 4.5.3 Redacció d’informes específics
SOL·LICITUD D’INFORME D’ARRELAMENT SOCIAL 4.5.3 Redacció d’informes específics
SOL·LICITUD DINFORME DINTEGRACIÓ SOCIAL (RENOVACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL) 4.5.3 Redacció d’informes específics
SOL·LICITUD DINFORME DADEQUACIÓ DE L’HABITATGE 4.5.3 Redacció d’informes específics