Aquest espai facilita l’elaboració del pla d’intervenció, el qual permet valorar, definir i alhora realitzar una previsió de futur, d’acord amb la situació de la persona o família i consensuant amb aquests, les possibilitats i dificultats existents per tal d’arribar a la millora desitjada i que marquen els objectius establerts. En la darrera part d’aquest pla, caldrà afegir les persones, d’entre les vinculades a l’expedient, a qui afectarà el pla d’intervenció, directa o indirectament.

Un pla d’intervenció ha de ser el més concret possible, amb objectius assolibles i realistes amb el punt de partida. Una vegada tancat el pla, bé per assoliment dels objectius, bé per incompliment dels acords,… es pot tornar a obrir un altre de nou per poder treballar altres aspectes de millora.

Poden crear-se diversos plans d’intervenció, si així es considerà necessari, per poder treballar amb les diferents persones vinculades a l’expedient independentment.

Una vegada registrats els camps que el/la professional consideri oportú, en funció d’allò explicat en l’apartat anterior, es podrà generar un document d’acord, que hauran de signar les persones afectades/beneficiàries i els professionals referents del pla.

De la mateixa manera que els altres tipus de dades associades als expedients d’Atenció Primària, els plans d’intervenció es troben a la pestanya de l’expedient del mateix nom, des d’on es poden consultar i modificar.

Afegir un pla d’intervenció

A diferència de les actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmits, el pla d’intervenció es crea des de la mateixa pestanya per on posteriorment accedirà el/la professional per veure la llista de plans d’intervenció i/o per poder accedir a cadascun d’ells.

D’aquesta manera, una vegada que ja s’ha realitzat el diagnòstic, o valoració prèvia de la situació, a través de l’atenció a la persona, i en el cas que sigui necessari el tractament i/o seguiment de la mateixa, caldrà afegir el pla d’intervenció a l’Hèstia a través del botó “Afegeix” de la pestanya “Plans d’intervenció. Seguidament l’Hèstia mostrarà el formulari per poder iniciar la creació del pla.

El formulari del pla d’intervenció té 3 parts diferenciades. Una primera part que recull la informació de les dades generals del pla, una segona en la què s’afegeix la informació relativa al punt de partida, objectius, recursos i acords, i una tercera que conté 4 botons fixes a tots els formularis de pla d’intervenció.

Primera part del pla d’intervenció: Capçalera

Aquesta part permet afegir aspectes relacionats a la temporalitat del pla, en funció de la data del mateix i de la durada aproximada, i alhora registrar el professional referent del pla (el/la professional que crea o modifica el pla d’intervenció). Els camps que conté són els següents:

 • Estat del pla: pot ser “Obert” o “Tancat”, és a dir, si està o no en vigor.
 • Data de creació del pla: per defecte l’Hèstia l’omple amb la data del dia que es crea el pla. Aquesta data pot ser modificada manualment.
 • Durada aproximada: estimació del període per a desenvolupar  i tancar el pla.  En funció d’aquesta previsió, l’Hèstia realitzarà un avís al professional, a l’apartat d’Alertes, de la pantalla inicial.
 • Detecció: directa o per derivació.
 • Prof. alta: professional que crea el Pla d’Intervenció dins el sistema.
 • Prof. mod.: últim professional que ha realitzat modificacions en aquest pla.
Segona part del pla d’intervenció:
Previ

Aquesta part permet registrar la hipòtesi de la intervenció, definint uns objectius concrets i en base a això, els recursos disponibles i les possibles dificultats.

La pestanya conté 4 espais diferenciats. Són:

 • Diagnòstic-Hipòtesi: es desprèn de la diagnosi de la situació.
 • Valoració dels recursos reals i possibilitats: espai per recollir els diferents recursos, tant materials, com relacionals, com personals, amb els que cal comptar, per poder assolir els objectius fixats.
 • Potencialitats i dificultats: punts forts i punts febles, tan materials, com relacionals, com personals que poden dificultar o afavorir la consecució dels objectius i la millora de la situació de la persona o família que es pretén treballar amb el pla.
 • Concreció dels objectius: espai destinat a recollir els objectius del pla.
Cos del pla

Aquesta part permet registrar la metodologia d’intervenció i la planificació dels aspectes a treballar. Recull les actuacions, coordinacions, tasques o tramitació de recursos acordats, que s’acorda desenvolupar tant el/la professional com la/es persona/es beneficiàries del pla, per tal de millorar la situació valorada.

La pestanya conté 6 espais diferenciats. En funció de la hipòtesi recollida, els objectius fixats, els recursos disponibles i les dificultats, registrats en la part anterior, s’ompliran els espais necessaris a treballar.

Beneficiaris

Espai que permet afegir les persones, de les vinculades a l’expedient, amb les què es treballarà el pla d’intervenció i que els afectarà directa o indirectament. Per poder afegir qualsevol persona al pla d’intervenció caldrà prémer el botó , i escollir d’entre la llista que es mostra.

Les persones que siguin beneficiàries d’un pla d’intervenció també poden formar part d’altres plans, tants com siguin necessaris, ja sigui a nivell individual o col·lectivament.

Terecera part del pla d’intervenció:

Aquesta part incorpora 4 botons amb funcionalitats diverses. Són:

 • Guarda: una vegada s’ha omplert el pla d’intervenció, cal prémer aquest botó per deixar enregistrat el pla d’intervenció, que s’afegirà a la llista, junt amb els què s’hagin pogut crear anteriorment.
 • Tanca pla: quan es doni per finalitzat el pla d’intervenció s’utilitzarà el botó “Tanca pla” per tal de canviar l’estat del pla, així com la data de tancament. En el moment que es clica aquest botó, l’Hèstia demana al professional que indiqui el motiu del tancament del pla d’entre les opcions disponibles al desplegable de selecció.
 • Cancel·la: botó que serveix per sortir del pla sense emmagatzemar els canvis que s’hagin pogut fer
 • Exporta: botó que es pot utilitzar per tal d’exportar la informació registrada al formulari. L’Hèstia incorpora 2 tipus d’exportació, són:
  • Exportació del Previ: genera un document, en format Word, d’estudi intern.
  • Exportació del Pla d’intervenció: genera el document, en format Word, que recull la totalitat del pla i altres aspectes relacionats amb els supòsits d’extinció del pla, o l’espai destinat a la signatura del mateix.