Les demandes són peticions que fan els usuaris dels Serveis Socials al llarg d’una actuació o com a fruit d’aquesta. S’enregistren en el moment en què l’usuari les formula i no es vinculen a cap altra temporalitat que la data de la petició, ja que les demandes no es tanquen ni tampoc es prorroguen.

Aquest espai disposa d’una tipologia concreta de demandes preconfigurat. Són:

  • Assessorament
  • Informació
  • Orientació
  • Tractament
  • Tràmits i gestions

Registrar una demanda

Per registrar una nova demanda, el/la professional ha de prémer sobre “Afegir”. Seguidament s’obrirà un desplegable. S’haurà de seleccionar “Nova Demanda”.

Posteriorment caldrà omplir el formulari indicant el tipus de demanda i la data en què es fa la petició (“Data Inici”).

Alhora, el/la professional podrà vincular la demanda a l’espai on la persona ha mostrat la necessitat i que el professional ha recollit a través d’una actuació. Per fer-ho ha de seleccionar l’actuació concreta, a l’apartat”Actuació relacionada”, pitjant sobre el signe “+”, i posteriorment seleccionant l’actuació, com es mostra a la següent imatge.

És important seleccionar si la demanda afecta tan sols a la persona seleccionada, o a d’altres persones de les vinculades a l’expedient. En el cas que la demanda que es registra afecti a més persones, caldrà seleccionar a quines a través de la casella de “Selecció”, per poder seleccionar a quines, o bé a  “Tots”. Si la demanda només afecta a la persona seleccionada, caldrà marcar-la així, marcant “Titular” a l’apartat de “BENEFICIARIS”.

Una vegada s’hagin omplert tots els camps disponibles de la demanda, cal prémer el botó “Guarda” per tal que la demanda quedi registrada.

En el cas que es vulgui afegir la mateixa tipologia de demanda a més d’una persona de les vinculades de l’expedient, prèviament a afegir la nova demanda, caldrà seleccionar les persones a les que es vol afegir aquesta demanda, a travès de la casella de selecció que es troba al costat del nom de la fitxa vinculada. Seguidament, s’activarà la botonera per tal de poder afegir qualsevol objecte (actuacions, demandes, problemàtiques i recursos).

Consultar demandes

A través de la pestanya de “Demandes”, el professional tècnic podrà visualitzar i/o accedir a les demandes registrades a les persones vinculades de l’expedient.

Les demandes que es mostren estan ordenades per data des de la darrera demanda registrada a l’expedient.

Per poder visualitzar la demanda, s’ha de clicar a sobre de cadascuna d’elles. L’ordre en què es mostren es pot canviar prement la capçalera d’alguna de les columnes.

Per a modificar una demanda cal obrir la demanda concreta, modificar les dades i desar els canvis.

En cas que calgui esborrar una demanda que s’hagi creat per error utilitzarem el botó “Esborrar” de la filera corresponent. Aquesta funcionalitat només la tenen habilitada els/les coordinadors/es, i alguns tècnics habilitats per aquest últims.