A l’apartat de Característiques es defineixen el tipus de servei, les tasques a dur a terme, el nombre d’hores i el finançament. A la finestra de Plans de Treball s’hi especifica la periodicitat del servei. L’expedient de SAD pot tenir diferents plans de treball, però l’actiu serà el que tingui la data d’inici més recent.

Per crear un pla de treball només cal prémer el botó “Afegir” de la subpestanya de “Pla de treball”. Hèstia obrirà el formulari de creació, on haurem de complimentar les dades necessàries i guardar.