Nucli de convivència

Llistat dels membres que conviuen amb el titular del servei, només a títol informatiu per als professionals que porten el cas. Les dades s’introdueixen en mode text i no tenen vinculació amb cap Fitxa Personal.

Una vegada s’han introduït les dades del nucli de convivència, aquestes es mostren en la pestanya a mode de llistat. Des d’aquest llistat es pot accedir a cada persona per si cal modificar les dades registrades, clicant sobre la mateixa.

Informe social

En aquest espai el professional hi pot incloure un informe de valoració que tindrà l’estructura següent:

  • Problemàtica i demanda formulada.
  • Organització del nucli familiar vers l’atenció del beneficiari.
  • Valoració de la demanda i proposta per part del professional.
    • Diagnòstic i valoració.
    • Objectius
    • Tasques
  • Hores per setmana que el professional estima que requereix el beneficiari del servei.