Recull de les dades necessàries per a la identificació de l’expedient, l’execució del servei i la generació de documentació, incloent:

  • Àmbit d’actuació.
  • Familiar de referència o Persona de contacte.
  • Dades Bancàries.
  • Dades sobre la Situació Familiar.
  • Dades sobre altres serveis que gaudeix o que ha sol·licitat.
  • Dades sobre la situació de la vivenda.

Aquestes dades no són obligatòries, però sí que són necessàries per a generar correctament la documentació. Algunes de les dades apareixen en gris perquè no es poden modificar, ja que s’importen des de la Fitxa Personal.