Els expedients de SAD estan associats a una única Fitxa Personal i, per tant, la creació d’un nou expedient es porta a terme des de l’arbre de traçabilitat de l’usuari.

Per afegir un nou expedient de SAD, cal fer un clic damunt la subcarpeta “SAD” que es troba dins la carpeta de Serveis Socials Bàsics i després damunt de “Nou Expedient”.

Dins el formulari de creació s’entraran les següents dades, en funció de la seva disponibilitat:

  • Sector i Subsector
  • Registre d’entrada: número de registre i data.
  • Expedient de dependència: s’obté de les dades introduïdes a la Fitxa Personal.
  • Grau de dependència: s’obté de les dades introduïdes a la Fitxa Personal.

Abans de continuar cal fer clic al botó “Guarda” per tal d’enregistrar el nou expedient, al que el programa li assignarà automàticament un número, a més a més de deixar constància de quin ha estat el professional que l’ha donat d’alta. Una vegada enregistrat, l’expedient de SAD estarà accessible des de l’arbre de traçabilitat, o bé des del cercador d’Expedients, indicant la tipologia d’expedient “SAD” i el número d’expedient.

Els expedients de SAD estan inclosos en una subcarpeta, ja que el servei SAD depèn d’Atenció Primària i, per tant, hauria d’existir una correspondència directa entre el nombre de recursos de SAD concedits i el nombre d’expedients de SAD oberts. En conseqüència, es recomana que l’obertura d’un expedient de SAD per part del professional sigui posterior a l’assignació del recurs dins de l’expedient de serveis socials bàsics.

La informació dels expedients de SAD està organitzada en diferents pestanyes:

  • Actuacions: estat administratiu de l’expedient i accions que en canvien l’estat.
  • Dades bàsiques: dades necessàries per a la identificació de l’expedient i per a dur a terme el Servei d’Ajuda a Domicili.
  • Nucli de convivència: membres que conviuen amb el titular del servei.
  • Informe social: informació rellevant per al professional.
  • Definició del servei: definició de les característiques del servei, tant el tipus de tasques com la periodicitat i duració.