Acció que es du a terme si de l’estudi i la valoració fets pels serveis socials, o per bé l’EAIA es posa de manifest que la situació de l’infant o adolescent està normalitzada, i que per tant, no es troba en situació de risc de desemparament ni en risc social, s’arxivarà l’expedient i es comunicarà als progenitors, tutors o guardadors i al/a la remitent.

Tancar l’expedient

Per a tancar un expedient únicament cal clicar al botó “Tanca” que es mostra en la següent imatge:

Per tancar un expedient cal indicar el motiu del tancament escollint entre les opcions existents en el deslligable Motiu del Tancament, i a continuació prémer el botó “Accepta” per confirmar el tancament.

El tancament de l’expedient queda reflectit tant a la caràtula de l’expedient, com a la pestanya d’Evolució del mateix expedient.

Tot i haver tancat l’expedient, mentre aquest està tancat, es poden realitzar actuacions, com per exemple assessoraments, les quals es tindran en compte a nivell estadístic.
L’estat de tancat es pot assimilar a l’estat d’Alta, tenint en compte que el tancament també participa a nivell estadístic.

Per reobrir l’expedient cal prémer sobre el botó “Reobrir exp.”, que es troba al mateix espai que abans ocupava el botó “Tanca”.