S’entén com actuació, el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment.
En el cas del programa Hestia, s’ha d’entendre l’actuació totes les intervencions realitzades als usuaris, ja siguin entrevistes, assignacions de recursos, etc…

Afegir una actuació

Per afegir una actuació cal prémer, des de la pestanya d’actuació, el botó “Actuació”.

Seguidament Hèstia obrirà el formulari per poder registrar l’actuació en qüestió.

En aquest formulari cal omplir el següents camps:
a. Persona relacionada : individu beneficiari o afectat de qualsevol de les accions que empren el treballador social o usuari similar, actuacions, demandes, problemàtiques o recursos.
b. Data i hora en que es realitza l’actuació.
c. Hores: fa referència al temps dedicat per el professional a l’actuació.
d. Prof. Alta (Usuari Alta): fa referència al usuari que dona d’alta l’actuació, normalment coincideix l’usuari responsable de l’actuació.
e. Prof. Responsable (Usuari responsable): fa referència al usuari responsable de l’actuació. (Camp Obligatori).
f. Lloc: ubicació on es realitza l’actuació (Camp Obligatori).
g. Tema: serveix per descriure breument el contingut de l’actuació. (Camp Obligatori)
h. Actuació: fa referència al tipus de d’actuació. Per veure una descripció més detallada sobre els tipus d’actuació, clicar la icona de l’interrogant que es troba al costat del deslligable. (Camp Obligatori).
i. Àmbit: referent a l’àmbit temàtic de l’actuació. (Camp Obligatori)
j. Casella de verificació Inserir l’actuació en els expedients de tots els germans de l’infant/adolescent: activant aquesta casella, l’actuació que s’està creant, també es crearà en els expedients del germans, dada que s’extraurà de la pestanya de Persones Vinculades, i seran totes aquelles que en el Tipus de relació indiqui que són germans i que a la vegada, aquest tinguin expedients d’EAIA oberts.
k. Text: espai reservat per escriure el contingut de l’entrevista realitzada.
l. Pestanya Persones assistents: per afegir la relació de persones que han estat presents a l’entrevista, o que s’ha parlat telefònicament, o etc…
m. Pestanya Professionals assistents: per afegir la relació de professionals que han assistit a l’entrevista, o que s’ha parlat telefònicament, o etc…
Hi ha dues modalitats:
• Usuaris: altres membres de l’equip propi de l’Àrea Bàsica en mode nominal.
• Entitats: altres professionals que no pertanyen a l’Àrea Bàsica. Aquest professionals estant agrupats en mode no nominal seguint la agrupació donada       per la Generalitat.
n. Pestanya Actuació relacionada: per relacionar altres actuacions anteriors que com a conseqüència d’aquestes actuacions s’ha generat aquesta última.

Per últim caldrà clicar el botó “Guarda”, per a que l’actuació quedi registrada a Hèstia.

Consultar i/o modificar una actuació

A través de les pestanya de “Actuacions” el/la professional podrà visualitzar i/o accedir a les problemàtiques registrades a les persones vinculades de l’expedient.
Les actuacions registrades que es mostren, estan ordenades per data des de la darrera problemàtica registrada a l’expedient.

Per poder accedir a l’actuació, s’ha de clicar a sobre aquesta. L’ordre en què es mostren es pot canviar prement la capçalera d’alguna de les columnes.
Per a modificar-les cal obrir l’actuació concreta, modificar les dades i desar els canvis.