Els/les professionals amb rol “Tècnic/a d’Immigració” a l’Hèstia i els/les coordinadors/ores tenen accés a la pestanya de configuració del mòdul d’“Immigració i Ciutadania” que els permetrà donar d’alta cursos FSE d’activitats formatives per després poder assignar-los als ciutadans, cursos no imputables al FSE, projectes d’àmbit local, docents dels cursos (tant interns com externs a l’ABSS), proveïdors i consultar l’històric dels cursos i projectes locals que poguessin estar donats d’alta en versions anteriors d’aquest mòdul d’Hèstia.

1.- Creació de “Cursos”

La pestanya “Cursos” serveix per a donar d’alta totes les accions formatives que es descriuen en el Dectret 150/2014: A1, A2, A3, B i C. Aquest cursos estan diferenciats de totes aquelles altres formacions, no subvencionables pel Fons Social Europeu, que es fan a banda d’aquestes i que es recullen a la pestanya anomenada “Cursos (no FSE)” i dels “Projectes” propis que es puguin dur a terme a iniciativa dels ens locals. Aquesta “tipologia” serà la que prefixarà el nombre d’hores de durada del curs i el 75% d’assistència obligatòria necessària per part de l’alumne per poder-lo superar (per exemple, si és un curs de català del tipus A1 constarà de 90 hores i s’haurà d’assistir al 75% d’aquestes).

Important: la tipologia A3 (alfabetització) és la única en què es pot especificar un nombre d’hores diferent a l’especificat inicialment al Decret 150 de 2014.

Els cursos que no es fan directament per l’ens local no cal donar-los d’alta en cap cas.

Els camps de què consta un curs són:

 • Nom curs: nom descriptiu de la formació. Per exemple: “Català 1er trimestre”
 • Tipologia: A1, A2, A3, B i C. Seguint l’exemple anterior, serà tipologia A1 (català)
 • Docent: Cal triar un docent del curs. Si encara no el tenim donat d’alta no apareixerà al desplegable. Cal donar-lo d’alta abans de poder-lo triar des de la pestanya “Docents”
 • Proveïdor: Cal triar el proveïdor del curs. Si el “Docent” és un tècnic de l’ABSS, directament apareixerà el valor “Personal intern”; sinó cal triar-lo de la llista. En cas de no aparèixer a la llista, caldrà donar-lo d’alta des de la pestanya “Proveïdor”
 • Data inici i Data fi: en aquests camps el professional recollirà les dates d’inici i fi del curs
 • Data primera sessió: aquesta data s’emplena automàticament un cop creades les sessions de què consta el curs
 • Data última sessió: aquesta data s’emplena automàticament un cop creem les sessions del curs
 • Dades centre del curs: adreça d’on es fa l’activitat formativa. Si aquesta coincideix amb les dades donades d’alta a la configuració general de l’ABSS es poden importar amb el botó “Copiar dades ABSS”, que estalviarà la feina de tornar a escriure les dades cada vegada
 • Hores totals curs: aquest camp s’emplena automàticament segons la tipologia del curs escollida (90 hores per als cursos del tipus A1, A2 i A3 i 15 hores per als cursos B i C)
 • Assistència mínima: L’assistència mínima requerida és en tot cas el 75% de les hores del curs

Per enllestir la configuració del curs, caldrà informar les sessions que l’integren. Primer guarda el curs. Un cop el tinguis guardat, et permetrà configurar les sessions clicant el símbol “+” de la dreta de l’apartat “Sessions”.

Els camps a complimentar a les sessions són:

 • Data: data en què es realitzarà l’acció formativa
 • Docent: la persona docent, per exemple, d’una de les sessions pots ser diferent al docent de la resta de sessions d’un curs. És per això que aquest camp es pot modificar
 • Hora inici: hora d’inici de l’acció formativa
 • Hora fi: hora final de l’acció formativa
 • Hores totals: diferència entre l’hora d’inici i l’hora final. Aquest resultat s’imputa, junt a la resta de dades necessàries, a l’Annex 1, 2, 3 i 5.
 • Llista d’assistència: Aquest botó ens permet generar la llista d’assistència abans de l’acció formativa (Annex 5)

Quan disposis de la llista signada pels alumnes assistents, caldrà escanejar-la i pujar el document al gestor documental des del botó que hi ha a la pròpia sessió anomenat “Pujar document”. Un cop pujat el document, es mostrarà una icona de document que ens informa a simple cop d’ull que tens la llista d’assistència d’aquell dia escanejada en la llista de sessions del curs.

Dins de cada sessió hauràs de passar llista, seleccionant la casella que t’ indica si l’alumne ha assistit o no a la sessió. Aquest camp és d’imprescindible complimentació si vols poder fer el còmput automàtic de les hores d’assistència al curs per alumne per poder-lo superar.

Conforme anem afegint la informació corresponent a les sessions formatives, l’assistència dels participants al curs anirà canviant de color per indicar-nos si l’assistència obligatòria s’ha superat (verd) o no (vermell).

Assistents: les persones assistents es poden afegir una vegada creat el curs o també se’ls pot assignar el curs des de l’expedient d’immigració i ciutadania de cada persona. Des de la graella d’assistents, clicant sobre l’alumne desitjat, es pot anar directament a la seva Fitxa personal o al seu expedient d’Immigració i Ciutadania.

La llista d’assistents a un curs és exportable a un fitxer excel per tal de facilitar les gestions inicials necessàries dels professionals. Aquesta relació d’alumnes no es pot fer servir com a llista d’assistència a signar pels alumnes, ja que conté dades de caràcter personal que han de ser protegides i no compartides amb la resta d’assistents (telèfon,…).

Un cop donat d’alta un curs, situant-te sobre la línia on es visualitzen tots els cursos existents i triant-ne un, t’ apareixerà un menú que et permetrà duplicar-lo per crear-ne un de nou aprofitant les característiques bàsiques del primer, afegir documentació del curs (apunts, exercicis, material docent extra,…), obrir-lo o esborrar-lo (acció irreversible!).

2.- Donar d’alta “Projectes”

En la pestanya “Projectes” de l’apartat de configuració d’Immigració es recull informació que ja es recollia en versions anteriors i que fa referència a accions destinades a l’acolliment de les persones nouvingudes i projectes en general, que es promouen en l’àmbit local i que no són subvencionables des del FSE.

Aquests projectes locals es poden assignar a les persones tantes vegades com es consideri necessari (per exemple si es tracta d’un servei de préstec de llibres,…)

3.- Donar d’alta “Cursos no FSE”

Des d’aquesta pestanya, el professional pot donar d’alta cursos que no són imputables al Fons Social Europeu, però dels què necessita disposar d’informació per tal de poder realitzar la gestió dels mateixos: poder donar d’alta assistents, generar sessions,…

En no tenir un nombre d’hores obligatòries per a la seva superació, aquests cursos no disposen de control de mínim d’assistència obligatòria.

La informació resultant d’aquestes activitats formatives no constaran en els Annexos de l’apartat d’Explotació.

4.- Donar d’alta “Docents”

Els docents són les persones que duen a terme les accions formatives dels diferents cursos. Aquests docents poden ser personal extern, contractat a través d’un proveïdor amb contracte administratiu, o un professional propi de l’ABSS que ja estigui registrat a l’Hèstia.

En l’alta del personal docent s’ha afegit un botó que permet “Importar professional” en cas que aquest sigui personal intern de l’ABSS i ja estigui donat d’alta com a professional a l’Hèstia.

Si el docent és intern, personal propi, ens apareixerà el camp obligatori “Categoria”, on tenim els valors, no configurables ni modificables des de l’ABSS, A, B i C amb un cost/hora preestablert pel sistema amb els valors aportats per la Generalitat de Catalunya i que després es trasllada a la informació dels Annexos 2 i 3.

5.- Donar d’alta “Proveïdors”

Un proveïdor és una empresa externa que ens proporciona diferents docents, de la qual necessitarem disposar de les seves dades si volem que aparegui com a proveïdor d’accions formatives a l’Annex 2.

Tots els camps són obligatoris a excepció de l’Expedient contractació, ja que de vegades aquesta dada la coneixem més tard. Un cop vulguem imputar un curs a un proveïdor sí que haurem d’afegir el camp de nº d’expedient de contractació.