Els registres d’accessos a l’aplicació s’han desenvolupat d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.

Els registres es poden delimitar per dates i es poden exportar a un full de càlcul. Són els següents:

 • Registre d’accessos a l’aplicació: usuaris que han accedit al programa dins el període escollit, a més del nom de la màquina, l’usuari de sistema operatiu, l’hora d’entrada i sortida de l’aplicació i la versió del programa Hèstia utilitzada.
 • Registre d’accessos erronis a l’aplicació: llistat amb els intents no reeixits d’accés, amb detall de l’usuari, el tipus d’error i la data d’intent d’accés al programa.
 • Registre d’accessos a fitxes personals: llistat de quines fitxes personals ha consultat cada professional i en quina data.
 • Registre de modificació de fitxes personals: mostra quines fitxes personals han estat modificades, per quin professional i en quina data.
 • Registre d’alta de fitxes personals: llistat de les fitxes personals que s’han donat d’alta dins el període escollit, mostrant el professional i la data.
 • Registre d’exportació de dades: mostra quines dades s’han extret del programa cap a altres plataformes, l’usuari que ha fet l’extracció, les dades extretes i la data.
 • Registre d’accessos a expedients: llistat de quins expedients ha consultat cada professional i en quina data.
 • Registre de modificació d’expedients:  mostra quins expedients han estat modificats, per quin professional i en quina data.
 • Registre d’alta d’expedients de SAD: llistat dels expedients de SAD que s’han donat d’alta dins del període escollit, mostrant el professional i la data d’alta.
 • Registre de modificació d’usuaris: mostra professionals als quals se’ls hi ha fet alguna modificació.
 • Registre de canvis de rols: llista d’usuaris (professionals) que se’ls hi ha modificat el rol o afegit un de diferent al que ja tenia.