Amb la intenció de facilitar als professionals usuaris de l’Hèstia la millora de la qualitat de les dades que es recullen, s’ha creat un nou mòdul de 8 alertes. Aquestes alertes són visibles per al/la coordinador/ora de tots els membres del seu equip, pel professional referent de l’expedient que la genera o per tots els professionals amb accés a l’expedient en concret, segons el cas. Des de cadascuna de les línies que es mostren a les alertes es pot accedir directament a l’expedient que la genera. Cada professional disposa d’un petit mòdul específic de configuració d’aquestes alertes, des d’on es pot marcar o desmarcar les que consideri del seu interès. El càlcul global d’aquestes alertes es va fent al llarg del dia, per la qual cosa, una alerta que sigui actualitzada o que deixi de complir els requisits per mostrar-se, no tornarà a aparèixer en el llistat d’alertes.

Les 8 Alertes disponibles són:

  • Plans d’Intervenció expirats: aquesta alerta apareix al professional referent d’un expedient obert que conté un Pla d’Intervenció que no s’ha tancat i ha excedit la seva data d’expiració. Deixa de sortir quan el Pla o l’expedient es tanquen.
  • Recursos concedits expirats: aquesta alerta li apareix al professional referent si l’expedient està obert. Inicialment aquesta alerta només es mostrava per a dos dels recursos més habituals (teleassistència 1.1.2.2. i Renda Garantida de Ciutadania (abans RMI) 2.1.13.), però ara es mostra per a tots els recursos existents que compleixin les condicions especificades. Un cop el professional “tanca” des de la vista d’alertes aquests avisos, aquell recurs en concret no es tornarà a mostrar de nou, ni al professional ni al coordinador.
  • Recursos preassignats de fa més d’un mes: aquesta alerta es mostra sempre i quan el recurs compleixi la consigna especificada al títol. Un cop el recurs es denegat o concedit, l’alerta es deixa de mostrar. També deixarà de sortir quan l’expedient es tanqui o la persona traspassi i es posi en estat èxitus.
  • Expedients sense activitat des de fa 1 any: aquesta alerta mostra tots els expedients oberts que des de fa un any complet no han registrat cap activitat (ni actuacions, ni recursos, problemàtiques,…).
  • Cites pendents caducades: permet revisar les cites de les darreres setmanes (configurable des de Coordinació a nivell d’ABSS) de la nostra agenda amb ciutadans que no han estat canviades a l’estat de realitzades, “no acut”,… Si queden en estat “pendent”, aquestes cites no es tenen en consideració en cap recompte. Aquesta alerta desapareix en quant la cita canvia d’estat o passa de la quantitat de dies configurats.
  • Nous documents afegits a expedients dels quals sóc referent: aquest avís el rebrem quan algun company del meu mateix equip o amb permís als expedients dels quals en sóc referent (tècnics administratius,…), hagi afegit al gestor de documents, mitjançant la pestanya “Documents”, un document que pot ser del meu interès per al seguiment de l’expedient. Aquesta alerta desapareix en eliminar-la des de la mateixa llista.
  • Tasques pendents: aquesta alerta es mostra als professionals que han estat vinculats a la tasca en la seva creació. Es poden tenir tasques dels expedients dels equips/sectors, als quals es té accés, es sigui o no el professional referent. Els tècnics administratius també les poden gestionar. Té la finalitat de reforçar, mitjançant aquest recordatori, la supervisió d’una tasca essencial per al bon tractament o seguiment de les persones, fem intervenció directa amb ells o no,… Aquesta alerta desapareix quan la tasca es tanca des de l’expedient.
  • Expedients modificats dels quals sóc referent: aquesta alerta serveix per a informar al professional referent d’un expedient dels moviments o canvis que hagi pogut tenir aquest per part d’altres professionals de l’equip de treball.