El mòdul de Memòries és un recull d’informes per a l’elaboració de les memòries oficials, és a dir, les dades estadístiques demanades pels Ens i Òrgans Oficials a totes les Àrees Bàsiques, com les del Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL), les memòries de l’Institut Català de la Dona (ICD), les estadístiques mensuals de la DGAIA/SAIA, les prestacions d’urgència per a subministraments de l’habitatge (“pobresa energètica”) o la memòria específica de l’activitat a les ABSS durant l’estat d’emergència i la desescalada de la COVID-19 .

Aquest mòdul té estructura d’arbre, amb un node per a alguns mòduls específics del programa i les memòries que es poden extreure. La selecció de qualsevol dels informes que pengen d’Atenció Primària, implicarà que totes les dades s’extreuran exclusivament del mòdul d’Atenció Primària. Si, per altra banda, es selecciona la Memòria de l’ICD, que està dins el mòdul SIAD, implicarà que les dades seran extretes d’aquest mòdul i de cap altre. En el cas que l’entitat que fa les memòries consideri que hi ha dades que s’haurien de combinar, caldrà que ho faci partint del resultats obtinguts en les diferents memòries.

Dins de cada apartat de la memòria podem trobar subapartats (Rudel Fitxa 1, Memòria ICD, etc…), en els quals s’ha procurat:

 • extreure el màxim de dades possibles
 • respectar al màxim la nomenclatura que marca cada memòria
 • proporcionar ajut en línia, amb l’explicació de l’origen de les dades i dels resultats

Per una altra banda, aquest apartat disposa d’un botó d’ajuda, per si s’escau la consulta d’alguna variable en concret, durant l’ús de l’eina.

1.-Filtres i altres funcions

Totes les memòries tenen les mateixes opcions de filtrat de dades, per tant els resultats sempre estaran acotats per:

 • EBASP
 • Sector i subsector
 • Equip
 • Professional
 • Període de temps

D’altra banda l’opció de com comptabilitzar les actuacions, problemàtiques, demandes, etc. permet:

 • Data d’alta: data real d’introducció de l’actuació al sistema (data en què es va registrar l’actuació).
 • Data d’actuació: data en què es diu que es va fer l’actuació (camp data de l’actuació), independentment del dia en què es va introduir al sistema.

Aquesta opció és força important tenir-la en compte en mesos propers al canvi d’any, per exemple, quan al gener s’introdueixen actuacions realitzades al desembre de l’any anterior. Quan hi ha actuacions amb data d’actuació al desembre, però la data d’alta al sistema és al gener, es pot produir un desfasament en el recompte anual. En aquest sentit és important seleccionar “Data d’actuació”.

A les pantalles també hi trobem els següents botons de funció:

 • Actualitzar: executa la consulta per obtenir els resultats d’acord amb les dades de filtre que haguem entrat.
 • Exportar pestanya activa: realitza exportacions a fulls de càlcul de Microsoft Excel amb autofiltres actius. Si no és té instal·lat el Microsoft Office 2003 o superior aquestes opcions no estaran actives.
 • Generar: genera directament la informació que es mostra a pantalla en el formulari oficial de cada memòria.

2.-Memòries del mòdul d’Atenció Primària

2.1-RUDEL fitxa 01

Sistemes d’informació

Nombre de persones que treballen amb l’aplicació: s’obté dels registres d’accés a l’aplicació, per tant, fa referència a tots els usuaris que han accedit a l’aplicació al llarg del període seleccionat per sexe. Important mantenir actualitzat el llistat de professionals que fan ús de l’Hèstia.

Nombre d’expedients actius a l’aplicació: s’obté de tots els expedientes en estat Obert durant període de referència i que en alguna de les persones vinculades a aquests expedients, s’ha registrat alguna actuació, recurs, pla d’intervenció, tràmit, o ha canviat la situació de l’expedient. Cal mantenir actualitzat l’estat de l’expedient. Aquells expedients que no han tingut activitat durant un llarg període de temps caldria que es tanquessin. No confondre amb nombre d’expedients treballats.

Nombre d’expedients inactius a l’aplicació: total d’expedients introduïts, independentment del període escollit, menys els actius dins del període, és a dir, els inactius faran referència a:

 • Expedients tancats.
 • Expedients oberts sense actuacions.
 • Expedients oberts sense actuacions en el període escollit.

Equip bàsic d’atenció social

Nombre de persones ateses: Nombre de persones ateses per un professional d’un equip bàsic d’atenció social. S’obté del total de persones diferents que tenen registrada alguna actuació (sigui manual o automàtica) en el període de temps seleccionat. Cada usuari ha de tenir mínim una actuació perquè sigui coomptabilitzat en aquest apartat.

Nombre d’expedients familiars i/o convivencials nous als EBAS: Total d’expedients donats d’alta dins del període escollit. S’ha de tenir en compte que la data de creació d’un expedient no és modificable, donat que es crea automàticament en donar-lo d’alta.

Nombre d’expedients familiars i/o convivencials treballats als EBAS: aquest total no apareix en el RUDEL, és una informació complementària. Compta tots els expedients que s’han tractat, és a dir, que com a mínim tenen una actuació dins del període escollit.

Nombre d’usuaris atesos per sectors d’intervenció

Fa referència al punt del RUDEL “Nombre d’usuaris/àries atesos/es pels EBAS desglossats per sectors d’intervenció”, dins de les dades d’Equip Bàsic. Recull les actuacions, manuals i automàtiques, generades pel registre de recursos i tràmits i pel registre manual del/la professional, dins del període seleccionat, desglossades per sexe i classificades per l’àmbit d’actuació definit en el registre. Es té en compte el motiu d’intervenció, no les persones. En el registre de recursos és molt important emplenar tots els camps, ja que segons el registrat comptaran en un o en un altre àmbit, i en una tipologia d’actuació diferent (els recursos preassignats o denegats es compten a la columna d’Orientació, mentre que els concedits es reparteixen segons l’escollit en funció de les següents correspondències:

INFORMACIÓ ORIENTACIÓ:

Sectors d’intervenció Prestació General Recurs
Informació orientació

 

(H – D)

Informació 1.2.7.5 Servei prelaboral
Orientació i assessorament. 1.2.1.12 Servei de suport a l’adopció internacional
1.2.12.3 Servei d’intervenció especialitzada (CIE)
1.2.6.1.1.1 Servei d’orientació
Valoració 1.2.1.15 Servei d’equips de valoració de maltractaments infantils (EVAMI)
1.2.2.1.2 Servei de valoració de la dependència
1.2.2.1.4 Servei de centre per l’autonomia personal
1.2.6.1.1.2 Servei de valoració

AJUT A DOMICILI:

Sectors d’intervenció Prestació Recurs
Ajut a domicili (H – D) Ajut a domicili 1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili
1.2.6.3.5.1 Servei d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per a persones amb discapacitat física
1.2.6.3.5.2 Servei d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària, per a persones amb discapacitat física
1.2.6.4.2.1 Servei d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per persones amb discapacitat sensorial sord-ceguesa.
1.2.6.4.2.2 Servei d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària, per a persones amb discapacitat sensorial sord-ceguesa.
Serveis de telealarma 1.1.2.2 Servei de les tecnologies de suport i cura

SUPORT CONVIVENCIAL:

Sectors d’intervenció Prestació Recurs
Suport a la

 

unitat convivencial (H – D)

Suport a la unitat convivencial. 1.1.1 Servei bàsic d’atenció social
1.1.5 Servei d’assessorament tècnic d’atenció social 1.1.6.1 Servei de centre obert
1.1.6.2 Programes diurns preventius
1.2.1.1 Servei de tutela per a infants i adolescents en situació de desemparament
1.2.1.13 Servei d’atenció postadoptiva
1.2.1.2 Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA) 1.2.10.1 Servei de suport als familiars cuidadors/es i a altres cuidadors/es no professionals
1.2.11.1 Servei d’atenció a les famílies
1.2.3.6 Servei de tutela per a gent gran
1.2.6.2.2 Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.6.2.6 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual 1.2.6.3.2 Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat física
1.2.7.1 Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
1.2.7.4.1 Servei de club social (mòdul A) 1.2.7.4.2 Servei de club social (mòdul B)
1.2.7.6 Servei de tutela per a persones amb malaltia mental
2.1.10 Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
2.1.11.1 Prestació econòmica d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives
2.1.11.2 Prestació econòmica d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària.
2.1.12 Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport als/a les cuidadors/ores no professionals
3.1.1 Ajudes per la mobilitat i el transport
3.1.2 Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació
3.2.1 Ajudes per a la supressió de barres arquitectòniques i de barreres en la comunicació
3.2.2 Ajudes per a l’adaptació d’habitatges per a persones amb discapacitats

ALLOTJAMENT ALTERNATIU:

Sectors d’intervenció Prestació Recurs
Allotjament alternatiu

 

(H – D)

Acolliment familiar 1.2.1.8.1 Servei d’Unitat Convivencial d’Acció Educativa
1.2.3.5 Servei de família de acollida per a gent gran
Estades d’emergència 1.1.3.1 Servei d’acolliment residencial d’urgència (població general)
1.2.12.1 Servei d’atenció i acolliment d’urgència
Estades en serveis específics de la xarxa pública. 1.1.3.2 Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social
1.2.1.10 Servei de centre socieoeducatiu nocturn
1.2.1.3 Servei de centre d’acolliment
1.2.1.4.1 Servei de Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) 1.2.1.4.2 Servei de Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) 1.2.1.5 Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys
1.2.1.6 Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys
1.2.1.7 Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d’inserció laboral
1.2.12.2.1 Servei d’acolliment i recuperació 1.2.12.2.2 Servei de pis amb suport
1.2.12.2.3 Servei de pis pont
1.2.3.1 Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent
1.2.3.3.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent
1.2.3.3.2.1 Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter temporal o permanent
1.2.3.3.2.2 Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent. Grau II
1.2.3.3.2.3 Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent. Grau III
1.2.3.4 Servei d’habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent
1.2.4.1 Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada
1.2.4.2 Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en hospitals de dia
1.2.4.3 Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica
1.2.6.2.1 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.6.2.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent
1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent
1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat
1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorn de conducta)
1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens
1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta)
1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat
1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport extens
1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta)
1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat
1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits)
1.2.6.2.4.1.1 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.6.2.4.1.2 Servei de centre de dia de teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar
1.2.6.2.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual
1.2.6.2.5 Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat intel·lectual 1.2.6.3.1 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física
1.2.6.3.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent
1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb suport intermitent
1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb suport limitat
1.2.6.3.3.3.1 Serveis de centre residencial temporal o permament per a persones amb discapacitat física amb necessitat a suport extens
1.2.6.3.3.3.2 Serveis de centre residencial temporal o permament per a persones amb discapacitat física amb necessitat a suport generalitzat
1.2.6.3.4.1.1 Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física
1.2.6.3.4.1.2 Serveis de centres de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física, amb auxiliar
1.2.6.3.4.2 Servei de centre de dia ocupacional d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física
1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
1.2.7.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
1.2.7.3 Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
1.2.8.2.1 Servei de centre de dia per a persones amb addiccions
1.2.8.2.2.1 Serveis de pis amb suport per a persones amb drogodependències, baixa intensitat
1.2.8.2.2.2 Serveis de pis amb suport per a persones amb drogodependències, alta intensitat
1.2.8.2.3.1 Serveis de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, baixa intensitat
1.2.8.2.3.2 Serveis de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, mitja intensitat
1.2.8.2.3.3 Serveis de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, alta intensitat
1.2.9.2.1.1 Serveis temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, baixa intensitat
1.2.9.2.1.2 Serveis temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, alta intensitat
1.2.9.2.2 Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA
       

PREVENCIÓ INSERCIÓ:

Sectors d’intervenció Prestació Recurs
Prevenció inserció

 

(H – D)

Prevenció general 1.1.4 Servei de menjador social
1.1.7 Servei de suport als serveis socials bàsics
1.2.13.1 Serveis de suport als serveis socials especialitzats
1.2.2.1.1 Servei de prevenció de les situacions de dependència
1.2.3.2 Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àmbit rural
1.2.5.1 Servei d’atenció precoç
1.2.6.4.1 Servei d’intèrpret per a persones sordes
1.2.9.1 Servei de prevenció per persones afectades pel VIH/SIDA
2.4.1 Beques de llibres
2.4.2 Beques de menjador
2.4.3 Beques d’escola bressol
2.4.4 Beques colònies
2.4.5 Altres ajuts individuals a l’escolarització
5.1.1 Sortides
5.1.2 Trobades culturals
5.1.3 Tallers i cursos
5.1.4 Grups d’ajuda mútua
5.1.5 Projectes de detecció situacions risc exclusió social
5.2.1 Sortides
5.2.2 Trobades culturals
5.2.3 Tallers i cursos
5.2.4 Grups d’ajuda mútua
5.3.1 Sortides
5.3.2 Trobades culturals
5.3.3 Tallers i cursos
5.3.4 Grups d’ajuda mútua
5.4.1 Sortides
5.4.2 Trobades culturals
5.4.3 Tallers i cursos
5.4.4 Grups d’ajuda mútua
5.4.5 Servei execució de mesures en medi obert
5.5.1 Sortides
5.5.2 Trobades culturals
5.5.3 Tallers i cursos
5.5.4 Grups d’ajuda mútua
5.5.5 Àpats a domicili
5.5.6 Altres projectes comunitaris
Prevenció marginació social 1.2.1.11 Servei d’Acompanyament Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ)
1.2.1.14 Servei del Telèfon de la Infància
1.2.1.9 Servei de centre socioeducatiu diürn
1.2.12.4 Servei tècnic de punt de trobada
1.2.12.5 Servei de la línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista (ATENPRO, …)
1.2.8.1 Servei de prevenció d’addiccions
2.1.14 Prestació per necessitats bàsiques (Creu Roja/Càritas/Altres)
2.3.1 Prestacions econòmiques d’urgència social
2.3.2 Ajuts per a manutenció (alimentació i vestit)
2.3.3 Ajuts per a despeses sanitàries
2.3.4 Ajuts per a despeses vinculades a l’habitatge
2.3.5 Ajuts per a desplaçaments i transports
2.3.6 Ajuts per a pagament de l’habitatge
2.3.7 Ajuts per a subministraments d’habitatge
2.3.8 Ajuts per a tractament psicopedagògic
4.2.2 DAM (Delegat d’atenció al menor)
4.2.6 Altre serveis penitenciaris
4.7.1 Atenció a transeünts
Accés a recursos normalitzats 1.2.2.1.3 Servei de transport adaptat
2.1.15 Prestacions Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI)
2.1.16 Pensions assistencials del Fons d’Assistència Social (FAS)
2.1.2 Pensió no contributiva per jubilació
2.1.3 Pensió no contributiva per invalidesa
2.1.4 Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
2.1.5 Ajuts assistencials de protecció a cònjuges supervivents
2.1.8 Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
2.1.9 Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
2.2..4 Prestació per l’acolliment residencial per a gent gran
2.2.1 Ajudes econòmiques de caràcter social per als/per a les treballadors/res, beneficiaris/iàries i pensionistes del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del Mar
2.2.2 Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar
2.2.3 Ajut per adopció internacional
2.2.5 Prestació per a centre de dia per a gent gran
2.2.6 Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran
2.2.7 Prestació per estades temporals gent gran amb discapacitat
2.2.8 Prestació per l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
2.5.1. Renda activa d’inserció (RAI)
2.5.2. Prestació per menors d’edat en situació de risc
2.5.3. Pla d’ajuda al retorn
2.6.1. Carnet de discapacitat
2.6.2. Carnet de família nombrosa
2.6.3. Carnet de família monoparental
2.6.4 Targeta d’aparcament per discapacitats
4.1.1 SOC
4.1.2 Plans d’ocupació
4.1.3 Centre especial de treball disminuït
4.1.4 Derivacions a altres serveis de treball
4.2.1 SAV (Servei d’atenció a la víctima)
4.2.3 Cossos de seguretat
4.2.4 Justícia gratuïta
4.2.5 Mediació familiar
4.2.7 Derivacions a altres serveis de justícia
4.3.1 Escola bressol
4.3.2 CEIP
4.3.3 IES
4.3.4 EAP
4.3.5 Educació d’adults
4.3.6 Altres serveis educatius
4.4.1 ABS
4.4.1.1 Pediatria
4.4.2 Planificació familiar
4.4.3.1 Salut mental adults
4.4.3.2 Salut mental infants
4.4.4 Pades
4.4.5 CAS
4.4.6 Altres serveis sanitaris
4.5.1 Servei d’acollida
4.5.2 Traduccions
4.5.3 Redacció d’informes específics
4.6.1 ONCE
4.6.2 Altres
4.6.3 SIAD
4.8.1 Servei d’habitatge
Intervenció en marginació social 1.3.1 Servei experimentals
2.1.1 Prestació per a joves extutelats/ades
2.1.13 Renda mínima d’inserció (RMI)
2.1.6 Prestació per al manteniment de les despeses de la llar
2.1.7 Prestació per l’acolliment d’un menor d’edat tutelat per la Gen

Nombre d’actuacions per prestació

Total d’actuacions segons la seva tipologia, manuals o automàtiques. Els recursos preassignats o denegats compten a l’apartat d’Orientació i Assessorament. Les actuacions manuals de coordinació es compten 50% a Informació, i 50% a Orientació i Assessorament. És important l’actualització del tràmit i del recurs. El resultat obtingut segueix la següent correspondència:

Sectors d’intervenció Tipus d’Actuació On es defineix cada paràmetre
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ Informació Aquest paràmetre es defineix quan realitzem una actuació, concretament en el desplegable “Actuació”
Valoració
Orientació i assessorament
Tramitació
Derivació
PREVENCIÓ / INSERCIÓ Prevenció general Aquestes actuacions són resultat de concessió d’un recurs. Internament existeix una correspondència entre el tipus de recurs i el tipus d’actuació, per tant, quan es concedeix un recurs també es crea una actuació amb les dades necessàries per definir- la, aquesta correspondència segueix la taula mostrada en el punt anterior on es tractava Nombre d’usuaris atesos per sectors d’intervenció.
Prevenció en marginació social
Accés a recursos normalitzats
Intervenció en marginació social
AJUT A DOMICILI Ajut a domicili
Suport a la unitat convivencial
Serveis de telealarma
ALLOTJAMENT ALTERNATIU Acolliment familiar
Estades d’emergència
Estades en serveis específics de la xarxa pública

Nombre de problemàtiques ateses

Llistat de les problemàtiques de cada usuari dins de l’expedient familiar, classificat segons el Tipus General de problemàtica, i desglossat per Tipus Específic de problemàtica i Totals. En el càlcul dels totals es tenen en compte les problemàtiques ateses totalment o parcialment dins del període escollit.

Servei d’ajuda domicili (per a entitats que no utilitzen el mòdul SAD Gestió)

Les dades s’extreuen partint del recurs 1.1.2.1 Servei d’ajuda a domicili. S’ha de tenir en compte les dates d’inici i fi i l’estat del recurs (ha d’estar “concedit” per tal de computar). Si en algun cas es dona un SAD Social mentre arriba la resolució d’un SAD de Dependència, després s’ha de canviar el tipus dintre de les especificacions del propi recurs: computarà en ambdues modalitats. S’ha de seleccionar tots els usuaris/titulars del recurs i l’entitat.

Nombre de persones ateses: es consideren les persones beneficiàries. Aquesta classificació es basa en l’edat i el sexe de les persones actives que conformen el nucli familiar que té un recurs assignat de SAD. És a dir, si en un expedient familiar de 4 persones, una d’elles inactives, i que té un recurs assignat de SAD, es mira l’edat i el sexe de cadascuna de les 3 persones actives.

Nombre d’unitats familiars ateses: es basa únicament en el sexe i en l’edat del titular del recurs de SAD.

Nombre de persones ateses pels serveis de tecnologies de suport i cura.

Nombre de persones ateses pel servei de tecnologia de suport i cura segons edat i sexe (sense repetició). Es comptabilitzen totes les persones que tinguin registrat i concedit el recurs 1.1.2.2. “Serveis de tecnologia de suport i cura”, durant el període seleccionat. S’ha de tenir cura en l’estat del recurs (concedit) i les dates d’inici i fi.

Nombre de prestacions econòmiques d’urgència social.

Nombre de persones beneficiàries dels recursos del 2.3.1 al 2.3.8 registrats durant el període de temps seleccionat.

A “Nombre de sol·licituds” es comptabilitzen totes les persones beneficiàries dels recursos del 2.3.1 al 2.3.8, independentment de l’estat del mateix. A “Nombre de persones ateses” només es comptabilitzaran les persones beneficiàries amb recurs concedit. Cal tenir en compte l’estat del recurs, l’entitat i les dates d’inici i fi. L’import total del recurs només es comptabilitzarà un sol cop, tot i tenir registrats “n” beneficiaris. L’entitat “Tercer sector” comptabilitzarà a la columna de “Nombre de derivacions”.

Actualment estan definits els següents recursos:

Tipologia en el RUDEL Recursos en l’Hèstia  
 
Manutenció (inclou alimentació i vestit) 2.3.2 Ajuts per a manutenció (alimentació i vestit)  
Habitatge (lloguer/hipoteca/allotjament alternatiu) 2.3.4 Ajuts per a despeses vinculades a l’habitatge  
2.3.6 Ajuts per a pagament de l’habitatge  
Subministres (gas/llum/aigua) 2.3.7 Ajuts per a subministraments d’habitatge  
Farmàcia (inclou bolquers, farmàcia i alimentació nadons) 2.3.3 Ajuts per a despeses sanitàries  
Altres 2.3.1 Prestacions econòmiques d’urgència social (genèric)  
2.3.5 Ajuts per a desplaçaments i transports  
2.3.8 Ajuts per a tractament psicopedagògic  

Nombre d’ajuts tècnics concedits en total per l’Ens Local:

Aquest llistat es basa en els recursos:

3.1. Prestacions Tecnològiques

3.1. Ajudes Tècniques dependents del sistema de Serveis Socials

3.1.1 Ajudes per a la mobilitat i el transport.

3.1.2 Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació.

Finançament del serveis socials

Actualment només s’informa el total d’usuaris per sexe i tipologia de prestació.  Les dades del nombre d’usuaris es deriven des de la variable “Nº d’usuaris per sector d’intervenció”. Les dades de la variable “Despesa” no es poden calcular per no disposar de dades a Hèstia.

Altres variables Fitxa 01 que es generen al PDF

Persones usuàries Serveis Socials Bàsics: Persones (sense repeticions) a les quals se’ls ha assignat un diagnòstic, se’ls ha prescrit intervencions, prestacions, hagin estat atesos o no per un EBAS. S’obté de la suma de persones, en situació d’alta, que se’ls hagi registrat actuacions, recursos, plans d’intervenció o tràmits, durant el període de temps seleccionat. S’ha de tenir en compte les dates d’inici i fi dels recursos (si la data fi és 31 de desembre de l’any anterior i no es fa cap altra acció, no comptarà en exercicis posteriors).

Temps d’espera: Temps d’espera de sol·licitud de la primera entrevista. És la mitjana de temps de les cites seleccionades com “Primera entrevista” des de la data de la seva gravació a l’agenda de l’Hèstia fins la data de realització prevista de la cita. És molt important seleccionar el tipus de la cita “Primera entrevista” perquè pugui ser comptabilitzat correctament. També hem de recordar actualitzar el seu estat real (“realitzada”) i relacionar aquesta cita de l’agenda amb una actuació realitzada pel professional en aquesta primera visita.

2.2-RUDEL fitxa 02-01

Nombre d’infants i adolescents derivats pels EBAS

Fa referència a la taula “Nombre d’infants derivats durant l’any en curs als centres oberts derivats pels EBAS”. La dada que s’extreu és el nombre de persones que tenen assignat el recurs 1.1.6.1 Servei de centre obert, i les classifica per edat i sexe.

El llistat presenta una franja d’edat addicional, majors de 18 anys, per tenir en compte possibles errors d’introducció de dades.

2.3-RUDEL fitxa 02-02

Fa referència a la taula “Nombre d’infants atesos durant l’any en curs als centres oberts derivats pels EBAS”. La dada que s’extreu és el nombre de persones que tenen assignat el recurs 1.1.6.1 Servei de centre obert, i les classifica per edat i sexe.

3   Memòries del mòdul SIAD

Aquest bloc de les memòries s’ocupa de les dades que sol·licita l’Institut Català de la Dona (ICD), però contemplant diferents variants i formats.

3.1     RUDEL fitxa 28

Anàlisi quantitatiu.

Nombre de dones ateses: Aquest valor es pot extreure de la pestanya “n Persones Ateses / n Expedients”, escollint la columna de D, dones.

Nombre d’atencions realitzades: aquest total és el que apareix al propi títol “n actuacions per…“, on n fa referència al total d’atencions.

Nombre de dones ateses per servei d’assessorament psicològic, Nombre d’atencions realitzades pel servei d’assessorament psicològic, Nombre de dones ateses per servei d’assessorament jurídic i Nombre d’atencions realitzades pel servei d’assessorament jurídic: es poden extreure de la pestanya “n Actuacions per Servei que atén”, en què la columna Nombre fa referència al total d’atencions i la columna Nombre de persones diferents a les persones que han rebut aquestes n actuacions.

Nombre de dones usuàries en situació de violència masclista: aquesta dada es pot extreure de la pestanya “n Actuacions per Situació de Violència detectada”. Com l’opció de violència masclista no apareix explícitament en cap de les opcions de l’ICD, en aquest llistat s’ha desglossat el màxim d’informació possible segons les situacions de violència que apareixen a les actuacions del mòdul de SIAD.

Àrees de consulta

Llistat “n Actuacions per / Àrees de consulta”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi ha algun que no apareix vol dir que el seu valor és 0.

Tipologia de tramitació de l’atenció

Pestanya “n Actuacions per / Tramitació”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi ha algun que no apareix vol dir que el seu valor és 0.

Canals d’entrada

Pestanya “n Persones ateses – n Expedients / Canal d’entrada”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi ha algun que no apareix vol dir que el seu valor és 0.

Propostes de derivació

Llistat “n Actuacions per / Derivació”. Només apareixen els ítems que tenen valor, si n’hi ha cap que no apareix vol dir que el seu valor és 0.

Anàlisi del perfil de les usuàries

Persones ateses per sexe: Pestanya “n Persones ateses – n Expedients / Sexe”. Aquesta taula diferencia entre els majors i menors de 18 anys, per tant, per tal d’obtenir els Totals cal sumar Menors atesos + Persones ateses. La suma dels totals d’homes i dones, ha de coincidir amb el número n que apareix en la pestanya “n Persones ateses”.

Persones ateses per edat: Pestanya “n Persones ateses – n Expedients / Edat”.

Persones ateses per nivell d’estudis: “n Persones ateses – n Expedients / Estudis”.

Persones ateses per estat civil: “n Persones ateses – n Expedients / Estat Civil”.

Persones ateses per nacionalitat de procedència: “n Persones ateses – n Expedients / Nacionalitat”.

3.2     Memòries ICD

n Persones ateses / n Expedients per

Sexe: nombre de persones ateses per sexe, d’acord amb les dades de la Fitxa Personal.

Grans grups d’edat: nombre de persones ateses segons la seva edat, d’acord amb la data de naixement de la Fitxa Personal. Les dades s’agrupen per intervals d’edat, però els intervals en què no s’hi comptabilitza cap persona no apareixen.

Edat en intervals quinquennals: llistat amb el nombre de persones ateses segons la seva edat, agrupat en franges de 5 anys.
 Els intervals amb resultat 0 no apareixeran al llistat.

Residència: llistat del nombre de persones segons el sector definit a la Fitxa Personal en el moment de l’obertura de l’expedient de SIAD.

Estudis: nombre de persones ateses classificades pel seu grau d’estudis, tal i com s’hagi definit al propi expedient de SIAD al camp Estudis Finalitzats.

Situació Familiar: llistat del nombre d’usuaris segons el tipus de família definit al propi expedient de SIAD, al camp Situació Familiar.

Mitjana de Fills: suma del nombre total de fills dels expedients dividit pel nombre d’expedients.

Mitjana de persones dependents a càrrec: suma del nombre de persones dependents a càrrec de tots els expedients de SIAD dividida pel nombre d’expedients de SIAD.

ATENPRO: nombre d’usuaris que gaudeixen de la prestació, d’acord amb el camp del mateix nom present als expedients de SIAD.

Nacionalitat: nombre d’usuaris segons la Nacionalitat definida al propi expedient de SIAD.

n Actuacions

Procediment d’arribada: total d’actuacions segons el procediment d’arribada definit a l’actuació.

Canal d’atenció: llistat del total d’actuacions per canal, segons el valor entrat a l’actuació SIAD.

Àmbit: llistat del total d’actuacions per àmbit, d’acord amb les dades de l’actuació de SIAD.

Derivat per / Derivat a: llistat del total d’actuacions segons les dades entrades a l’actuació.

Situació de violència detectada: total d’actuacions segons el valor entrat a l’actuació SIAD, al camp del mateix nom. Els valors amb resultat total igual a 0 no es mostren.

4    Memòries del mòdul d’Immigració

4.1     RUDEL fitxa 07

Orientació laboral i assessorament jurídic

Llistat de total de consultes/actuacions segons el Tipus d’acció que es desprèn de l’Acció definida dins l’actuació d’Immigració.

Millora de la captació individual de les persones immigrades

Llistat del nombre de beneficiaris per àmbit d’intervenció, el qual s’obté de les Accions de Formació de cada actuació, d’acord amb la següent taula:

Àmbit d’intervenció Accions de Formació de les actuacions  
 
Alfabetització Català nivell 1 + Habilitats socials per a la dona  
Català nivell 2 + Habilitats socials per a la dona  
Laboral Català nivell 1 + Habilitats laborals per a residents  
Català nivell 2 + Habilitats laborals per a residents  
Català nivell 1 + Habilitats socials i laborals per a reagrupats  
Català nivell 2 + Habilitats socials i laborals per a reagrupats  
Lingüística Català nivell 1 + Coneix l’Entorn  
Català nivell 2 + Coneix l’Entorn  
Noves tecnologies    

Perfil dels beneficiaris

Llistat d’usuaris segons procedència i classificats segons franja d’edat i sexe.

5    Memòries del mòdul EAIA

5.1     RUDEL fitxa 19

Valoració diagnòstica

Casos estudiats abans dels 6 mesos: aquest total s’obté de tots els expedients recepcionats en un període de temps que han tingut una situació tècnica/mesura en Estudi inferior als 6 mesos.

Casos recepcionats: total de casos rebuts en un període de temps.

Elaboració propostes compromís socioeducatiu

Nombre de propostes de compromís socioeducatiu i/o valoracions de no risc greu: s’obté del total d’informes de Tipus compromís socioeducatiu realitzats al llarg del període escollit.

Nombre de casos derivats pels serveis socials bàsics: s’obté dels casos l’origen dels quals és un Sector/Municipi, és a dir, els casos en els què el camp “Origen” tingui qualsevol valor excepte Sense Assignar, DGAIA/SAIA o Serveis de Justícia.

1.1.2     Estadística mensual DGAIA/SAIA

Presenta les dades estadístiques de la situació del servei.