El mòdul d’Explotació està format per un conjunt d’informes per a l’anàlisi estadística de les dades, excloent les memòries oficials, com poden ser el Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (RUDEL) o les memòries del ICD (Institut Català de la Dona), les quals es poden trobar al mòdul de Memòries.

Els llistats estan agrupats per mòdul. Per exemple, per a fer una anàlisi d’algun aspecte dels expedients de Serveis socials bàsics, caldrà utilitzar els llistats que hi ha disponibles a la carpeta d’aquest mòdul. Els llistats configurats són fruit de la demanda detectada inicialment de les  pròpies ABSS. Quan es presenta la necessitat de fer un anàlisi específic, el professional ha de buscar si entre els llistats existents n’hi ha algun que li reporti les dades necessàries. En cas contrari, ha de fer una petició concreta al servei de suport a través del flotador disponible a l’eina, per a crear-ne un d’específic que resolgui aquestes necessitats. Els llistats creats queden disponibles per a qualsevol professional quan s’afegeixen a la llista de llistats definitius (si es considera que són peticions reiterades per part de moltes ABSS usuàries).

L’explotació de dades està a l’abast de qualsevol usuari de l’aplicació, les úniques limitacions són les pròpies de l’accés a dades segons el rol i els permisos territorials que es tinguin:

  • Explotació de dades per professional: la consulta estarà limitada a les dades vinculades al propi professional, exceptuant els rols de Coordinador i superiors que tenen accés a les dades de qualsevol professional.
  • Explotació de dades per Sector: la consulta estarà limitada als sectors assignats a cada professional, exceptuant els rols de Coordinador i superiors que podran consultar qualsevol sector, o tots simultàniament.

1.- Llistats d’explotació de dades de les Fitxes Personals

– Fitxes Personals per professional:

Llistat de les fitxes en les què el professional ha intervingut, ja sigui donant-la d’alta, modificant-la o com a referent, dins del període seleccionat.

FILTRES: Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Província, Municipi, Persona, Edat, Estat, P.Referent, P.Alta, P.Mod.

– Fitxes Personals per professional referent:

Llistat de les fitxes en les què el professional és el Professional Referent.

FILTRES: Professional.

RESULTATS: Província, Municipi, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent.

– Llistat de Tràmits:

Tràmits realitzats des de les fitxes personals (sense la necessitat de tenir Expedient d’Atenció Primària) en un territori dins d’un període de temps escollit.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Mòdul, Persona, Tràmit, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector i Subsector.

– Fitxes Personals donades d’alta (fitxes noves):

Llistat de les Fitxes Personals donades d’alta per qualsevol professional dins del període de temps escollit.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Província, Municipi, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod.

– Fitxes Personals amb actuacions a Atenció Primària (fitxes treballades):

Llistat de les Fitxes Personals a les què se’ls hi ha vinculat alguna Actuació del mòdul d’Atenció Primària dins d’un període escollit i, per tant, es poden considerar fitxes personals amb les què s’ha treballat des d’Atenció Primària dins d’aquest període.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Província, Municipi, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod.

– Fitxes Personals sense expedients d’Atenció Primària:

Llistat de totes les Fitxes Personals que no tenen cap tipus vinculació amb el mòdul d’Atenció Primària.

FILTRES:
 cap

RESULTATS: Província, Municipi, Persona, Edat, Estat, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod.

– Nombre de Cites amb Fitxa Personal:

Total de cites programades en un període agrupades per territori, professional, tipus i per l’estat de les mateixes.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, Professional, Tipus, Lloc, Pendent, Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.

– Nombre de Cites sense Fitxa Personal:

Mostra la mateixa informació que el llistat anterior, però sense agrupar per l’estat, ja que aquesta informació va vinculada a la Fitxa Personal. Les columnes realitzada, no acut, anul·lada… apareixeran en 0.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, Professional, Tipus, Lloc, Pendent, Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.

– Nombre de Reserves de Temps:

Total de Reserves de Temps dels professionals en cada Ebasp, Sector i Subsector.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, TOTAL.

– Nombre de Tràmits:

Total de tràmits fets en un territori, desglossats segons l’estat, ja siguin Pendents, Concedits o Denegats.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Mòdul, Ebasp, Sector, Subsector, Tràmit, Pendent, Concedit, Denegat, TOTAL.

– Nombre de Cites amb Fitxa Personal per professional:

Mostra el mateix resultat que el llistat “Nombre de Cites amb Fitxa Personal” però limitat a les relacionades amb un professional concret.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Professional, Ebasp, Sector, Subsector, Tipus, Lloc, Pendent, Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.

– Nombre de Cites sense Fitxa Personal per professional:

Mostra el mateix resultat que el llistat “Nombre de Cites sense Fitxa Personal” però limitat a les relacionades amb un professional concret.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Professional, Ebasp, Sector, Subsector, Tipus, Lloc, Pendent, Realitzada, No realitzada, Anul·lada Professional, Anul·lada Usuari, No acut, TOTAL, Primeres entrevistes, Espontànies, Urgents, Seguiments.

– Nombre de Reserves de Temps per professional:

Mostra el mateix resultat que el llistat “Nombre de Reserves de Temps”, acotat a les vinculades al professional escollit.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Ebasp, Sector, Subsector, TOTAL.

2.-Llistats d’explotació del mòdul d’Atenció Primària

– Expedients d’Atenció Primària per professional:

Llistat dels Expedients en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta, modificant el seu estat o fent actuacions, dins del període seleccionat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Prof. Referent, Estat, Prof. D’alta, Prof. Obertura/reobertura, Prof. Tancat, Ebas, Sector, Subsector.

– Expedients d’Atenció Primària per professional referent:

Llistat dels Expedients en els que el professional és el Professional Referent.

FILTRES: Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Prof. Referent, Estat, Ebasp, Sector, Subsector.

– Plans d’Intervenció Familiar per professional:

Llistat dels Plans d’Intervenció en els que el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta o modificant el seu estat, dins del període seleccionat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Estat, Prof. d’Alta, Prof. mod, Prof. Tancat, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions manuals d’Atenció Primària:

Mostra totes les actuacions dutes a terme pel professional dins d’un període de temps. Actuacions per professional.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions automàtiques d’Atenció Primària:

Llistat de les actuacions que ha creat el propi programa com a conseqüència d’alguna acció duta a terme per un professional com per exemple tramitar, concedir recursos, etc

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions manuals d’Atenció Primària (sense repetits):

Llistat de les actuacions manuals que només comptabilitza una de cada grup de les actuacions múltiples. Les actuacions múltiples són aquelles que partint d’una mateixa actuació es vincula a tots els membres seleccionats. Són les actuacions per persona.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions automàtiques d’Atenció Primària (sense repetits):

Mostra el mateix resultat que el llistat anterior però per a les actuacions automàtiques.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Lloc, Àmbit, Tema, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions d’Atenció Primària, decalatge en dies entre la data d’actuació i la d’alta:

Llistat amb el nombre d’actuacions i el nombre de dies existent entre la data de l’actuació i la data d’alta. Per exemple:

Dies Nombre Significat
0 137 Indica que el professional ha documentat 137 actuacions el mateix dia que indica que ha realitzat l’actuació.
3 234 Indica que el professional ha documentat 234 actuacions 3 dies després d’haver realitzat l’actuació.
15 23 Indica que el professional ha documentat 23 actuacions 15 dies després d’haver realitzat l’actuació.

 

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Dies, Nombre d’actuacions.

– Demandes d’Atenció primària per Professional:

Llistat de les demandes documentades pel professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Demanda, Num. Expedient, Nom Expedient, Persona, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector, Subsector.

– Problemàtiques d’Atenció primària per Professional:

Llistat de les problemàtiques documentades pel professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Expedient, Persona, Problemàtica, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector, Subsector.

– Recursos d’Atenció primària per Professional:

Llistat dels recursos enregistrats pel professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Expedient, Recurs, Problemàtica, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector, Subsector.

– Professionals que intervenen en Expedients d’Atenció Primària:

Llistat de tots els professionals que han participat en algun expedient d’Atenció Primària durant un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Professional.

– Persones amb Expedient d’Infància:

Llistat de totes les Persones menors de edat que tenen obert un expedient d’infància, és a dir, tenen vinculada una actuació d’obertura.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector.

RESULTATS: Ebasp, Sector, Persona, Num. Expedient, Num. Expedient infància.

– Expedients d’Atenció Primària oberts amb actuacions:

Llistat dels expedients d’atenció Primària que estan en estat Obert i als quals se’ls hi ha vinculat una alguna actuació dins del període escollit.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Dt. Última actuació, Ebasp, Sector, Subsector.

– Plans d’Intervenció familiar per Sector:

Llistat dels plans d’intervenció en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Familiar, Estat, Prof. d’Alta, Prof. mod., Prof. Tancat, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions d’Infància (OBERTURA) i el seu estat actual:

Llistat de totes les actuacions d’obertura dels expedients d’infància efectuades dins d’un període de temps. La informació es complementa amb l’estat actual d’aquests expedients d’acord amb l’estat de l’última actuació.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Persona, Exp. Primària, Dt. Obertura, Tipus d’Exp. Obertura, No Exp. Obertura, Dt. Última actuació, Tipus d’Exp. Última Actuació, No Exp. Última Actuació, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions de coordinació amb entitats:

S’utilitza per obtenir les actes de coordinació partint de les actuacions documentades als expedients. Aquestes actuacions tenen en comú el tipus d’actuació (normalment coordinació), l’entitat amb la que es coordina i la data d’actuació. Aquests paràmetres permeten obtenir les actuacions de coordinació i exportar-les en format acta.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Actuació, Entitat, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Àmbit, Lloc, Tema, Text, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions d’infància:

Partint de les actuacions de petició, mostra la situació administrativa en funció de l’existència o absència d’actuacions vinculades i determina si la petició està contestada o pendent.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus d’Expedient, No Expedient d’Infància, Dt. Obertura, Dt. Petició, Dt. Resposta, Dt. Tancament, Dt. Última Actuació, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Informe de recursos:

Llistat de recursos i el total de persones als que se’ls ha assignat cada recurs en un període. El botó “Veure Persones” mostra les persones que tenen assignades el recurs escollit. A partir del llistat de persones també pot mostrar les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.

RESULTATS 1: Recurs, Nombre.

RESULTATS 2: Documentació, Persona, Import, Entitat.

RESULTATS 3: Edat, Nombre.

– Informe de problemàtiques:

Llistat de problemàtiques i el total de persones que presenten cada problemàtica en un període de temps. Amb el botó “Veure Persones” es poden consultar les persones que tenen una problemàtica concreta. A partir del llistat de persones també es poden veure les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.

RESULTATS 1: Problemàtica, Nombre.

RESULTATS 2: Documentació, Persona.

RESULTATS 3: Edat, Nombre.

3.-Llistats d’explotació del mòdul de SIAD

– Expedients de SIAD per Professional:

Llistat dels Expedients en els què el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta, modificant el seu estat o fent actuacions, dins del període seleccionat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Prof. Referent, Estat, Prof. D’alta, Prof. Obertura/reobertura, Prof. Tancat, Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients de SIAD per Professional Referent:

Llistat dels Expedients en els què el professional és el Professional Referent.

FILTRES: Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Estat, Prof. Referent, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions de SIAD per Professional:

Llistat de les actuacions documentades pel professional seleccionat en un període.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Àmbit d’Atenció, Tramitació, Tema, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions de SIAD, decalatge en dies entre la data d’actuació i la data d’alta:

Llistat amb el nombre d’actuacions de SIAD i el nombre de dies existent entre la data de l’actuació i la data d’alta (per a més detalls veure el llistat del mateix títol de l’apartat d’Atenció Primària).

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Dies, Nombre.

– Expedients de SIAD:

Llistat dels expedients de SIAD i si tenen alguna vinculació amb l’Atenció Primària.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Persona, Exp SIAD, Estat, Exp. Primària, Telèfon, Adreça, CP, Municipi.

4.-Llistats d’explotació del mòdul d’Immigració

– Expedients d‘Immigració per Professional:

Llistat dels Expedients en els què el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta, modificant el seu estat o fent actuacions, dins del període seleccionat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: N.Exp, Persona, Estat, P.Ref, P.Alta, Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients d‘Immigració per Professional Referent:

Llistat dels Expedients en els què el professional és el Professional Referent.

FILTRES: Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Estat, Prof. Referent, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions d‘Immigració per Professional:

Llistat de les actuacions documentades pel professional seleccionat en un període.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: N.Expedient, Persona, Data, Àmbit, Tramitació, Tema, P.Ref., P.Alta, P.Mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions d‘Immigració, decalatge en dies entre la data d’actuació i la data d’alta:

Llistat amb el nombre d’actuacions d’Immigració i el nombre de dies existent entre la data de l’actuació i la data d’alta (per a més detalls veure el llistat del mateix títol de l’apartat d’Atenció Primària).

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Dies, Nombre.

– Expedients d‘Immigració:

Llistat dels expedients d‘Immigració i si tenen cap vinculació amb l’Atenció Primària.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Persona, Exp SIAD, Estat, Exp. Primària, Telèfon, Adreça, CP, Municipi.

5.-Llistats d’explotació del mòdul de SAD

– Expedients de SAD per professional:

Llistat dels Expedients en els què el professional ha participat, ja sigui donant-lo d’alta o modificant el seu estat dins del període seleccionat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus, Ult. Actuació, Estat, Prof. Referent, Prof. D’alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients de SAD per professional referent:

Llistat dels Expedients en els què el professional és el Professional Referent.

FILTRES: Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus, Ult. Actuació, Estat, Prof. Referent, Ebasp, Sector, Subsector.

– Actuacions de SAD per Professional:

Llistat de les actuacions documentades pel professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Actuació, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients de SAD i Pla de Treball:

Llistat dels plans de treball actius en els expedients de SAD.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector.

RESULTATS: Num. Expedient, Cognom1, Cognom2, Tipus, Ult. Actuació, Estat, Dt. Inici Servei, Dt. Baixa Servei, Hores de Servei, Tipus d’Hores, H dilluns, H dimarts, H dimecres, H dijous, H divendres, H dissabte, H diumenge, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

6.-Llistats d’explotació del mòdul d’EAIA

– Expedients actius d’EAIA:

Llistat de tots els expedients oberts dins del període de temps seleccionat.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Dt. Naix, Dt. Obertura, Derivant, Sector, Territorialitat, Tipus d’Expedient, Situació Administrativa, Situació Tècnica / Mesura, Localització, Referent, Educador.

– Expedients sense evolució:

Llistat dels expedients als què els manca la definició de l’evolució de l’expedient, és a dir, expedients que no tenen tipus d’expedient, ni situació Administrativa, ni situació Tècnica, etc.

FILTRES: cap

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Referent.

– Actuacions d’EAIA per professional:

Llistat de les actuacions documentades del professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Àmbit d’Atenció, Tramitació, Tema, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Problemàtiques d’EAIA per professional d’Alta:

Llistat de les 
problemàtiques donades d’alta pel professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Tipus, Problemàtica, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector, Subsector.

– Recursos d’EAIA per professional d’Alta:

Llistat dels recursos enregistrats pel professional en un període de temps.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom Expedient, Recurs, Problemàtica, Prof. d’Alta, Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients tancats d’EAIA:

Llistat dels expedients tancats.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num.Exp, Derivat, Persona, Dt.Tancat, Motiu, Últim Tipus d’Exp, Última Situació Admin., Última Situació Tècnica/Mesura, Referent, Nom, Sector, Subsector.

– Expedients d’EAIA oberts per professional referent:

Llistat dels expedients oberts pel professional en un període de temps.

FILTRES: Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Prof. Referent, Estat, Prof. alta, Prof. mod., Prof. obert/reobert, Prof. tancat, Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients d’EAIA amb actuacions d’assessorament:

Llistat d’expedients que contenen com a mínim una actuació d’assessorament.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Prof. Referent, Estat, Nombre d’actuacions, Ebasp, Sector, Subsector.

– Control Num. Expedient SAIA envers la situació de l’expedient:

Llistat que s’utilitza per verificar la concordança entre el Num. d’Expedient assignat des del SAIA (columna Num. Exp. DGAIA/SAIA) i l’evolució del expedient definida dins el programa (columnes Situació Administrativa i Situació Tècnica / Mesura).

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Dt. Obertura, Derivant, Sector, Territorialitat, Tipus Expedient, Dt. Inici, Num. Exp. DGAIA/SAIA, Situació Administrativa, Situació Tècnica / Mesura, Referent, Data última Actuació.

– Llistat d’informes:

Llistat de tots els informes realitzats dins d’un període escollit.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Tipus d’Informe, Dt. Alta, Prof. D’alta.

– Nombre d’informes per tipus:

Mostra els totals dels informes realitzats dins d’un període de temps.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Tipus d’Informe, Nombre.

– Problemàtiques d’EAIA per Professional Referent:

Llistat de les problemàtiques documentades pel professional en un període de temps, on és el professional referent de l’expedient.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: N.Exp, Persona, Tipus, Problemàtica, P.Ref, Ebasp, Sector, Subsector.

– Recursos d’EAIA per professional Referent:

Llistat dels recursos assignats en expedients en un períodede temps, on el professional és el referent de l’expedient.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Data d’inici i de fi, Professional.

RESULTATS: N.Expedient, Persona, Recurs, P.Referent, Ebasp, Sector, Subsector.

– Expedients d’EAIA en Situació Tècnica Compromís Socio-Educatiu:

Llistat dels expedients que tenen com a situació tècnica/mesura l’opció “Compromís Socio-Educatiu”, en el període de temps escollit.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Tipus Expedient, Situació Administrativa, Situació Tècnica, Dt. Inici Estimat, Dt. Fi Estimat

– Expedients d’EAIA en Estudi amb Pla de Treball:

Llistat dels expedients que tenen com a situació tècnica/mesura l’opció “En Estudi” o “Pla de Treball” en el període de temps escollit.

FILTRES: Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Nom, Tipus Expedient, Situació Administrativa, Situació Tècnica, Dt. Inici Estimat, Dt. Fi Estimat

– Actuacions de coordinació amb Entitats:

S’utilitza per obtenir les actes de coordinació partint de les actuacions documentades prèviament en cada expedient. Aquestes actuacions tenen en comú el tipus d’actuació (normalment coordinació), l’entitat amb la què es coordina i la data d’actuació. Aquests tres paràmetres són els que s’utilitzen per obtenir totes les actuacions de coordinació documentades i poder-les exportar en format acta. De molta utilitat en la recollida de reunions de comissions socials, o amb qualsevol entitat o administració que s’intervingui amb un mateix cas.

FILTRES: Tipus d’Actuació, Entitat, Data d’inici i de fi.

RESULTATS: Num. Expedient, Persona, Data, Actuació, Àmbit, Lloc, Tema, Text, Prof. Referent, Prof. d’Alta, Prof. mod., Ebasp, Sector, Subsector.

– Informe de recursos:

Llistat de recursos i el total de persones als qui se’ls ha assignat cada recurs en un període. El botó “Veure Persones” 
mostra les persones que tenen assignat el recurs escollit, les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.

RESULTATS 1: Recurs, Nombre.

RESULTATS 2: Documentació, Persona, Import, Entitat.

RESULTATS 3: Edat, Nombre.

– Informe de problemàtiques:

Llistat de problemàtiques i el total de persones als qui se’ls ha assignat la problemàtica dins d’un període de temps. El botó “Veure Persones” mostra les persones que tenen una problemàtica concreta, les edats de les persones i quantes n’hi ha de cada edat.

FILTRES: Ebasp, Sector, Subsector, Tipus d’Expedient, Peticions, Data d’inici i de fi.

RESULTATS 1: Problemàtica, Nombre.

RESULTATS 2: Documentació, Persona.

RESULTATS 3: Edat, Nombre.