Les actuacions són el conjunt d’actes, accions i documents que integren un procediment. En el cas del programa Hèstia les actuacions són totes les intervencions realitzades pels Tècnics dels Serveis Socials als usuaris tractats.

Dins l’expedient d’Immigració, les actuacions es donen d’alta mitjançant el botó “Afegir”.

Dins el formulari de creació alguns dels camps tenen ja assignats valors per defecte. Cal entrar el “Tema” de l’actuació i ajustar les altres informacions segons convingui:

  • Data i hora en què es realitza l’actuació.
  • Hores que ha dedicat el professional a l’actuació.
  • Projecte: escollir d’entre els configurats prèviament.
  • Tipus d’acció realitzada pel professional.
  • Acció / Curs: escollir d’entre els configurats prèviament.
  • Itinerari informat de serveis: seleccionar el valor adient.
  • Derivació: seleccionar des d’on, si s’escau.
  • Tema: descripció breu de l’actuació realitzada.
  • Text: espai per a descriure amb detall l’actuació realitzada.

Com a responsable de l’actuació s’assigna per defecte qui estigui donant-la d’alta, però es pot modificar mitjançant el botó [+] que es troba a la dreta del nom del professional:

 

Finalment caldrà fer clic sobre el botó “Guarda” per tal d’enregistrar l’actuació. Si no es detecta cap error, el programa ens notificarà que les dades s’han desat correctament i afegirà l’actuació a la llista d’actuacions de l’expedient.

Accedir i/o modificar actuacions

La pestanya d’actuacions mostra totes les actuacions de l’expedient d’Immigració ordenades per data descendent (la darrera actuació creada és la primera de la llista) però es pot canviar l’ordre del llistat clicant sobre la capçalera de la columna per la que es desitgi ordenar.

Com en altres tipus d’expedients, quan s’editi el contingut de les actuacions ja enregistrades caldrà tenir en compte que no es podran realitzar canvis després del termini definit per la Coordinadora o l’Administrador de l’Entitat. Així doncs, si aquest període s’ha superat es podrà consultar l’actuació però no es podran fer canvis, perquè el botó “Guarda” estarà desactivat.