Hèstia contempla diversos tipus de permisos per a cadascun dels mòduls que conté, i alhora dels diferents perfils d’usuari que poden treballar amb l’aplicació.  A continuació es mostra una taula on es pot veure la relació de cadascun d’aquests permisos per mòduls i perfil professional i les accions que es poden fer, en funció del tipus d’usuari:

Download (PDF, 534KB)