Un expedient de primària pot tenir tantes persones vinculades com sigui necessari. Es pot donar el cas que necessitis desvincular una persona, ja sigui perquè ens t’has equivocat al vincular-la o perquè ja no forma part d’aquesta unitat familiar. Per tal de poder desfer aquest vincle, només cal pitjar el botó “Desvincular” que el coordinador pot veure al costat de la persona dintre de l’expedient:

Qualsevol registre fet a nom d’aquesta persona desvinculada romandrà a l’expedient, ja que en el moment en què es va registrar sí que en formava part. Si la persona es va vincular per error i cal traspassar també els seus registres a un altre expedient on estigui en l’actualitat aquesta persona, cal fer servir l’opció específica de traspassar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos o tràmits.