Aquest mòdul està dissenyat per a la gestió dels expedients del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Permet ordenar les actuacions dels professionals, així com obtenir dades estadístiques, com per exemple les requerides per l’Institut Català de les Dones o pel Registre Unificat de Dades dels Ens Locals (Rudel Fitxa-28).