Des del moment que el/la professional de serveis socials atén la persona, comença un procés mitjançant el que s’indaga i es coneix la seva situació i, alhora, ordena i organitza les dades aportades per la persona usuària en l’espai de l’entrevista, identificant d’aquesta manera, entre d’altres aspectes, les problemàtiques. Aquestes s’han anomenat “Problemàtiques Hèstia” per tal de diferenciar-les fàcilment dels informes de diagnòstic resultants d’eines de cribratge a disposició dels professionals, com és, per exemple, l’SSM-CAT. Aquestes eines de cribratge donen suport i recolzen les decisions del professional a l’hora de pal·liar la situació de la persona a qui acompanyen.

Una vegada el/la professional ha registrat l’actuació i la demanda, registrarà la problemàtica/situació detectada, que es desprèn del l’espai de l’entrevista. És molt important registrar les problemàtiques que el professional detecti en la seva diagnosi, ja que aquestes ens permetran avaluar les accions i decisions preses, creuant les seves dades amb plans d’acció i recursos aplicats per a la seva solució o millora. Per tal de recordar als professionals la importància del registre de problemàtiques, s’ha incorporat un avís de recordatori en cas de detectar que el professional afegeix un recurs a una persona o família, sense haver registrat cap problemàtica detectada.

L’Hèstia permet registrar les problemàtiques recollides al “Registre unificat de dades dels ens locals” (RUDEL), classificades per Tipus i Problemàtica.

Una vegada estan registrades, les problemàtiques es poden prorrogar. Tant la data d’inici, com la data de fi es poden modificar en qualsevol moment, editant la problemàtica. Aquest aspecte cal tenir-ho pressent davant de situacions de llarga durada, com problemàtiques relacionades amb situacions de discapacitat, o moltes d’altres. En aquests casos el professional pot allargar la data de finalització de la disposada per defecte.

Les dates d’inici i de fi són rellevants de cara a la realització del RUDEL, donat que en el cas que aquesta problemàtica no estigui vigent durant el període seleccionat, no comptabilitzarà en la variable concreta de problemàtiques.

Registrar una problemàtica

Per a afegir una problemàtica cal clicar directament el botó “Hèstia” de les “Problemàtiques Hèstia”, dins l’opció “Diagnòstics” del menú de la persona vinculada a l’expedient

i omplir el formulari amb la informació següent:

  • Tipus de problemàtica: a escollir segons el glossari de tipus inclòs al propi formulari.
  • Data d’Inici: data en què ha començat la problemàtica. Per defecte el programa estableix com a data d’Inici el dia en què s’introdueix la problemàtica, i com a data final el 31 de desembre de l’any en curs.
  • Data de Fi: data de finalització de la problemàtica.
  • Vinculació amb alguna actuació anterior: si es creu oportú.

Tant la data d’inici, com la data de fi es poden modificar en qualsevol moment, editant la problemàtica. Aquest aspecte cal tenir-ho pressent davant de situacions de llarga durada, com problemàtiques relacionades amb situacions de discapacitat, o moltes d’altres. En aquests casos el professional pot allargar la data de finalització de la que Hèstia disposa per defecte.

Un altre camp obligatori i alhora important de registrar és el de les persones afectades. És important seleccionar si la problemàtica afecta tan sols a la persona seleccionada, o a d’altres persones de les vinculades a l’expedient. En el cas que la problemàtica que es registra afecti a més persones caldrà seleccionar a quines a través del checkbox  de “Selecció”, per poder seleccionar a quines, o bé a  “Tots”. Si només afecta a la persona seleccionada, caldrà marcar-la així, escollint l’opció “Titular” a l’apartat d’“AFECTATS”. Aquest apartat també és important alhora de comptabilitzar al RUDEL.

Una vegada s’hagin omplert tots els camps, cal prémer el botó “Guarda” per tal que la problemàtica quedi  registrada.

En el cas que es vulgui afegir la mateixa problemàtica a més d’una persona de les vinculades de l’expedient, prèviament a afegir-la, caldrà seleccionar les persones a les què es vol afegir aquesta problemàtica, a través de la casella de selecció que es troba al costat del nom de la fitxa vinculada. Seguidament s’activarà la botonera per tal de poder afegir qualsevol objecte (actuacions, demandes, problemàtiques i recursos).

Consultar i modificar problemàtiques

A través de les pestanya de “Diagnòstics” de l’Expedient de SSB, el professional tècnic podrà visualitzar i/o accedir a les problemàtiques registrades a les persones vinculades de l’expedient.

Les problemàtiques registrades que es mostren estan ordenades per data des de la darrera “problemàtica Hèstia” i/o diagnòstic d’una eina de cribratge registrat a l’expedient.

Per poder accedir a la problemàtica, s’ha de clicar a sobre de cadascuna d’elles. L’ordre en què es mostren es pot canviar prement la capçalera d’alguna de les columnes.

Per a modificar-les cal obrir la problemàtica concreta, modificar les dades i desar els canvis.

En cas que calgui esborrar una problemàtica que s’hagi creat per error utilitzarem el botó “Esborrar” de la filera corresponent. Aquesta funcionalitat només la tenen habilitada els/les coordinadors/es, i alguns tècnics habilitats per aquest últims.