És l’espai reservat per a la gestió dels professionals i l’organització dels equips de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials des de la icona de Configuració.

La pestanya conté 2 subpestanyes:

  • Subpestanya d’usuaris: espai que preveu la gestió dels professionals que fan ús del servei Hèstia, on es troben totes les seves dades, els permisos per accedir a la informació, etc…
  • Subpestanya d’equips: espai reservat a l’organització dels professionals en equips, entenent l’equip com una vinculació a un territori o àmbit, o més d’un.

Gestió d’usuaris

Manteniment dels comptes d’usuari

A la secció “Usuaris” hi trobem la llista de tots els professionals donats d’alta i que estan actius. En aquesta llista s’hi poden veure el nom d’usuari Hèstia, el nom i cognoms del professional i tots els rols i equips que té assignats dins del programa.

Clicant la casella “Mostrar usuaris donats de baixa”, es pot consultar quins usuaris han deixat d’estar actius. Aquests usuaris ja no tenen accés a l’aplicació, però les seves dades es retenen per poder ser usades com a referència als expedients, fitxes personals i qualsevol altra informació històrica (expedients i fitxes personals en estat “tancats” o “èxitus”) vinculada al compte d’usuari.

Per a crear nous comptes d’usuari cal tenir el rol d’Administrador (els professionals amb altres rols no tenen accés a aquesta funcionalitat del programa). Habitualment es sol·licita l’alta del nou professional a través del servei de suport (flotador), especificant nom i cognoms, document vàlid (NIF/NIE/Passaport), adreça de correu electrònic i sectors/subsectors i equips als què ha de tenir accès i amb quin perfil professional.

La reactivació d’un usuari donat de baixa la pot fer el coordinador. Per a recuperar un compte d’usuari que estigui donat de baixa caldrà marcar la casella “Mostrar usuaris donats de baixa” i, a la llista d’usuaris inactius, pitjar el botó “Reactivar” corresponent. Mitjançant aquesta operació es restableix l’accés de l’usuari. El nom de l’usuari desapareix de la llista d’usuaris donats de baixa, passant a la llista d’usuaris actius.

La baixa d’un usuari la podrà fer el coordinador. Aquesta operació bloquejarà l’accés de l’usuari a l’Àrea Bàsica immediatament. Cal tenir present que, si l’usuari té expedients o fitxes personals associades sortirà un missatge indicant que no és possible la baixa si no es fa el traspàs d’expedients, fitxes o cites a un altre professional usuari.

La modificació de dades d’usuaris la pot gestionar qui tingui rol de coordinador. Podran fer les seguents gestions:

1.Compte:

Usuari: nom que tindrà l’usuari del programa.

Nom i Cognoms del professional.

NIF del professional

Àlies: nom en clau per a identificar l’usuari en alguns llistats que són públics però en els que no es vol que aparegui el nom del professional.

e-Mail: adreça de correu electrònic del professional. Es recomana evitar les adreces col·lectives (serveissocials@xxx.cat,…) per evitar possibles problemes posteriors amb temes de LOPD, comunicacions des del proveïdor de l’Hèstia,…

Dins de la pestanya de “compte” es poden adjudicar Rols: nivell d’accès a les dades que si li concedeix al professional.

2.Permisos:

Equips: equips dels que forma part el professional. El coordinador pot afegir equips que ja estiguin creats. L’alta inicial d’equips queda restringit al rol d’administrador.

Sectors: mostra els sectors als què té accés el professional, d’acord amb els equips als què pertany.

Dades Personals

Dades de contacte: telèfon, adreça, etc.

Nivell de formació: estudis finalitzats.

Nº de compte: compte bancari del professional.

Contractes: permet introduir els períodes i les hores de contractació dels treballadors familiars a les entitats que utilitzen la funció Gestió de SAD.

Horaris: permanències del professional per sector. Cal tenir en compte que l’existència d’un horari en el perfil del professional prevaldrà sobre qualsevol altre horari.

Restabliment de la contrasenya d’inici dels professionals

Els usuaris amb rol “Coordinador” (o tècnics habilitats) poden canviar fàcilment la contrasenya d’inici de la resta de professionals de la seva àrea bàsica. Des de l’apartat “Configuració”, opció “Usuaris” de la pestanya “Gestió d’usuaris”, s’ha de seleccionar amb el botó “Veure” el professional desitjat. Un cop a dintre, a l’apartat “Compte” trobarem l’opció per canviar la contrasenya. El coordinador posarà, escrivint-la per duplicat, una contrasenya d’inici nova i un cop pitjat el botó “Restablir” el professional ja podrà accedir a l’Hèstia amb aquesta contrasenya, tot i que l’haurà de canviar per la que decideixi ell mateix per motius de seguretat:

En casos de baixes de llarga durada o excedències dels professionals, es recomana “desactivar” l’accés a l’Hèstia per part d’aquests, senzillament fent-los un canvi de contrasenya per una que desconeguin. Un cop tornin a ser actius als nostres equips de treball, se’ls pot restaurar la contrasenya de nou per part del/de la coordinador/ora.

Gestió d’equips

Els professionals es distribueixen en equips d’acord a les necessitats d’organització funcional i territorial de l’Àrea Bàsica. Dins l’apartat de configuració d’usuaris, la pestanya “Equips” mostra tots els equips donats d’alta. Les dades de l’equip es poden consultar clicant directament sobre l’equip que es vol consultar. El botó “Esborrar” serveix per a eliminar l’equip.

Per esborrar un equip caldrà clicar sobre el símbol .

Per crear un nou equip, per part dels usuaris amb perfil d’administrador, només cal fer clic al botó “Afegeix”, entrar el nom de l’equip i marcar les caselles corresponents als sectors als què ha d’estar vinculat. Posteriorment, a la pestanya contigua, s’escullen els professionals que formaran part de l’equip.

Cal tenir en compte que les modificacions de les vinculacions territorials d’un equip poden afectar posteriorment a l’accessibilitat dels professionals a algunes dades dels expedients o de l’agenda. De la mateixa manera, abans d’eliminar un equip caldrà avaluar el possible impacte en els permisos d’accés dels usuaris que en formessin part.