Qualsevol document de Microsoft Word serveix com a document associat per a un tràmit. Per garantir la compatibilitat amb tots els ordinadors del usuaris,  el document s’ha de guardar en format “Plantilla de Word 93-2007 (*.dot)”. Per guardar-lo en aquest format, un cop finalitzat el document, dintre del programa Microsoft Word s’ha d’anar a la opció de menú:

Archivo” -> “Guardar Como”

S’obrirà la pantalla “Guardar Como” en la què triarem on es guarda el document, el nom que li donarem i el tipus de format:

Important: Si es vol modificar un arxiu que ja està guardat en format “Plantilla de Word (*.dot)”, s’ha de fer obrint el document amb el botó dret del ratolí a sobre de l’arxiu i triant l’opció “Obrir”. Si es fa doble clic directament, es crea un nou document Word que és una còpia d’aquella plantilla, però no es modifica la pròpia plantilla: