Cada usuari (professional que fa ús del servei Hèstia) respon a un perfil que li dóna accés a un mòdul concret o a diversos mòduls, ja siguin aquests funcionals o d’àmbit.

En funció d’aquest perfil el professional podrà introduir, veure, modificar o gestionar les tasques que té assignades dins de l’equip, o del territori.

A Hèstia, els perfils d’usuaris es concreten segons els rols professionals.

Un mateix professional pot tenir assignats diversos rols, en funció de les tasques a desenvolupar i els àmbits en els quals desenvolupa la seva intervenció.

Tipus de perfils/rols

Auxiliar administratiu/va: professional que accedeix a la informació bàsica de les persones usuàries i a l’agenda dels professionals. Pot introduir dades bàsiques d’identificació i habitatge i crear cites dels professionals de Serveis Socials.

Administratiu tècnic: professional de recolzament tècnic a les ABSS. Pot donar d’alta fitxes personals i expedients i fer gestions al mòdul de l’agenda, però no té accés al contingut de les actuacions fetes pels professionals tècnics ni iniciar Plans d’Intervenció, ja que no pot fer atenció directe a les persones.

Tècnic/a  de Serveis Socials (treballador social o educador social TS/ES):  és el/la professional que realitza la intervenció en l’àmbit de serveis socials bàsics i que treballa sobre l’expedient de serveis socials.

Tècnic SIAD:  és el/la professional que realitza la intervenció en l’àmbit d’atenció a la dona i que treballa sobre l’expedient de SIAD.

Gestor/a de SAD: és el/la professional que realitza la intervenció en l’àmbit de Serveis d’atenció domiciliària i que treballa sobre l’expedient de SAD.

Tècnic/a d’Immigració: és el/la professional que realitza la intervenció en l’àmbit d’immigració, i  que treballa sobre l’expedient d’Immigració.

Tècnic/a d’EAIA: és el/la professional que realitza la intervenció en l’àmbit d’atenció a la infància i a l’adolescència i que treballa sobre l’expedient d’EAIA.

Coordinador/a: professional que duu a terme tasques de coordinació d’un equip, o més d’un, de Serveis Socials Bàsics. Pot programar cites i reserves de temps multi-professional i configurar equips dins del municipi. No pot crear usuaris ni equips. Pot accedir a les dades de persones i als expedients de tots els professionals que formen part del seu equip.

Administrador/a: és qui configura cada ens local, dibuixant l’estructura territorial, donant d’alta els equips, vinculant equips a sectors o municipi d’actuació i donant d’alta la resta d’usuaris.

Pots veure més informació sobre els permisos a la següent taula https://www.aoc.cat/knowledge-base/permisos/idservei/hestia/