Des del mes de juny de 2022 les consultes de Via Oberta que es poden consumir a través de l’Hèstia són les següents:

 • Padró
 • Padró a través de l’Oficina Virtual (només ABSS municipals)
 • Títol família nombrosa (TFN)
 • Títol família monoparental (TFM)
 • Discapacitat
 • Renda Garantida de Ciutadania 
 • Situació de deute (TGSS)             
 • Alta laboral en data (TGSS)
 • Obligacions tributàries per a subvencions i ajudes (AEAT)
 • Certificat individual de nivell de renda (AEAT)
 • Certificat de renda per a prestacions socials (AEAT)
 • Certificat de renda per a beques (AEAT)
 • Pensions públiques exemptes (AEAT)
Requisits
 • Tenir permisos per a poder consumir les dades de la consulta Via Oberta que es vol consultar. En cas de no disposar-ne, cal gestionar l’alta al servei amb la persona Responsable d’Interoperabilitat de l’ens al que pertany la professional.
 • L’ens ha d’estar autoritzat a consumir la consulta de Via Oberta amb la finalitat de serveis socials específica per a l’Hèstia: “0226 Serveis de Benestar i Salut (Hèstia)”
 • Haver-se identificat en l’accés a l’Hèstia amb el doble factor amb certificat digital, T-CAT o T-CAT P, per a les professionals que, tot i dependre d’un Ajuntament, accedeixen a una Àrea bàsica de Serveis Socials Hèstia comarcal.
Com sol·licitar l’alta a les diverses consultes?

Per tal de poder consumir dades Via Oberta des de l’Hèstia, cal que l’ens titular de l’ABSS tingui autoritzats cadascun dels consums per a la finalitat “0226 Serveis de Benestar i Salut (Hèstia)”, mitjançant els formularis de sol·licitud que trobaràs a l'EACAT>Tràmits>Consorci AOC>Sol·licitud de serveis.

 • Sol·licitud de serveis de Via Oberta
 • Sol·licitud de serveis de Via Oberta - AEAT

En els formularis de Sol·licitud de Via Oberta s’ha d’especificar l’opció de consum de dades via “Integració”, tot i que la integració a l’Hèstia ja l’ha realitzada l’AOC.

Els ens que ja disposin d’autorització a alguna de les consultes, només cal que sol·licitin l’autorització per a poder consumir les mateixes dades des de l’Hèstia amb la nova finalitat “0226 Serveis de Benestar i Salut (Hèstia)”.

Un cop l’ens disposa de les autoritzacions pertinents, caldrà que la persona Responsable d’Interoperabilitat autoritzi cadascun dels professionals de serveis socials que hagin d’accedir a les diverses opcions.

Nota: els professionals que ja tinguin autoritzats els serveis de Via Oberta, un cop autoritzat l’ens amb la nova finalitat de Serveis Socials, veuran automàticament habilitat el botó “Consulta” a les diverses opcions.

IMPORTANT:

a) Només poden consumir dades del Padró a través de l’opció de l’Oficina Virtual les ABSS municipals. TOTES les professionals que accedeixin a l’ABSS municipal que tingui autoritzat aquest consum, tindran disponible l’accés a la consulta del Padró de la fitxa personal automàticament, sense necessitat que el Responsable d’Interoperabilitat autoritzi les professionals individualment.
Aquesta opció de consulta al “Padró OV” només permet consultar dades del Padró del propi municipi de l’ABSS; per tal de poder consultar dades d’altres municipis, caldrà estar degudament habilitat al servei de Padró de Catalunya en línia.

b) En el cas de les ABSS comarcals en què els professionals que hi accedeixen siguin de l’àmbit municipal i no depenguin del consell comarcal, caldrà que els Responsables d’Interoperabilitat dels ajuntaments des dels quals les professionals fan la consulta:

 • Hagin gestionat els permisos a les diverses consultes disponibles amb els formularis a través d’EACAT
 • Hagin autoritzat els professionals, donant-los-hi els permisos a cadascuna de les consultes que siguin necessàries.

IMPORTANT: les professionals amb aquesta casuística hauran d’haver-se identificat a l’Hèstia amb el Certificat T-CAT emès pel seu ajuntament, per tal de poder veure actiu el botó de consulta. Als professionals que estiguin autoritzats a les consultes de VIA OBERTA directament pel Consell Comarcal no els cal fer servir el Certificat digital T-CAT com doble factor d’autenticació: poden utilitzar el Codi de verificació al mòbil.

c) En el cas de les consultes a l’AEAT, si l’ens ja està autoritzat a consumir aquestes dades des d’EACAT, no cal que adjunti res més en el formulari d’alta. Només cal que sol·liciti l’accés amb la nova finalitat.

No tinc el botó “Consulta” de Via Oberta actiu a l’Hèstia o la consulta retorna un error

En el cas que una professional accedeixi a l’Hèstia i vegi que no té disponible alguna de les consultes Via Oberta de la Fitxa Personal, cal que revisi amb el seu Responsable d’Interoperabilitat:

1. Que l’ens té degudament autoritzat aquest servei amb la finalitat de consum de Serveis Socials-Hèstia, “0226 Serveis de Benestar i Salut (Hèstia)” i que l’usuari té els permisos necessaris per poder-lo consumir.

2. Pot ser que l’organisme cedent de les dades tingui una incidència temporal i que el servei que es vol utilitzar des de l’Hèstia no estigui disponible temporalment per causes alienes a l’AOC. La consulta tornarà a estar operativa un cop tancada la incidència que el provocava.

Per a més informació consulteu Estat de Serveis. 

3. En cas de no tenir actiu el botó de consulta al Padró:

 • L’ens no disposa d’accés al servei de Padró en línia. Cal que el Responsable d’Interoperabilitat gestioni la sol·licitud
 • Si ets professional d’una ABSS municipal i vols consultar una persona que no està empadronada al teu municipi: l’ens no disposa d’accés al servei de Padró en línia. Cal que el Responsable d’Interoperabilitat el sol·liciti per tal que els professionals puguin consultar el padró de qualsevol municipi de Catalunya.
 • Si ets professional d’una ABSS comarcal: l’ens no disposa d’accés al servei de Padró en línia. Cal que el Responsable d’Interoperabilitat gestioni la sol·licitud.
Consulta al padró

La consulta a Padró es realitza des de la Fitxa Personal/Pestanya de dades bàsiques.

Caldrà registrar prèviament, el camp de documentació i del municipi de la pestanya de “Consulta a Padró”, i prémer el botó de “consulta”, per tal que Hèstia mostri les dades que coincideixen amb aquesta consulta.

Posteriorment, i en cas de considerar-ho oportú, es podrà traslladar la informació del resultat de la consulta a la Fitxa Personal – nom, cognoms, data de naixement,… – . Per fer-ho cal prémer el botó de “Copia

La pestanya d’adreça recollida i la pestanya de consulta a padró poden tenir registrades dades no coincidents, donat que podem treballar amb un/a ciutadà que viu en un domicili i resta empadronat en un altre diferent. És el professional qui decideix si vol conservar més d’una adreça de l’usuari (l’adreça oficial retornada per la consulta del Padró i altra adreça alternativa).